Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, februari 2012

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Nieuws van de programmaleiders
Risicokaart bewijst zijn diensten tijdens hoogwater
Hoe zelfredzaam zijn de Zeeuwen?
Scenarioboek externe veiligheid
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Nieuws van de programmaleiders

Het komende jaar (én 2013) staat geheel in het teken van het uitwerken van werkstandaarden om de EV-taken beter te kunnen borgen in de uitvoeringsorganisaties. Uit de nulmonitor vorig jaar bleek namelijk dat de EV-taken volgens de wettelijke eisen worden uitgevoerd maar dat een verbeterslag valt te maken door duidelijke werkstandaarden op te stellen en deze vast te leggen in de werkplannen.

Hiermee wordt ook vooruitgelopen op de integratie van taken in de regionale uitvoeringsdiensten. Momenteel wordt gestart met de werkstandaard "vergunningverlening" als pilot. Er worden diverse specialisten gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren in de op te zetten werkgroep. Als je wilt deelnemen kun je je aanmelden bij Richard van Vliet (zie hieronder). Later volgen onder meer de werkstandaarden "EV in RO" en  "risicocommunicatie''.

De website Relevant zal daarop aangepast worden. Niet alleen wordt het dé ingang voor de werkstandaarden, www.relevant.nl blijft de kern van het IPO-programma. Met tienduizenden bezoeken per jaar willen we ook na 2014 in een behoefte blijven voorzien.

Ook wordt nu al gewerkt aan het congres van Relevant dat in het najaar gehouden wordt. Dit keer moeten alle bezoekers een kleine bijdrage betalen. We hopen dat de behoefte waarin het congres voorziet zwaarder weegt dan de geringe kosten. 

Meer informatie: Richard van Vliet, rba.van.vliet@pzh.nl
Programmacoördinator EV voor de gezamenlijke provincies

Risicokaart bewijst zijn diensten tijdens hoogwater

Begin 2012 heeft Nederland op verschillende plaatsen te kampen met hoogwater. Kades staan onder water, sluizen worden dichtgezet, (nood)bergingsgebieden worden in gebruik genomen, een gedeelte van het Groninger museum wordt ontruimd. Hoe wordt, in tijden van nood, de risicokaart gebruikt?

Piet Tolsma, afdelingshoofd risicobeheersing, brandweer regio Groningen:
"Tijdens het hoogwater werd door de Brandweer Regio Groningen in het Operationeel Team de professionele risicokaart geraadpleegd. De eerste bedreiging was een gebied bij Tolbert en Leek. Volgens de risicokaart zijn in het gebied twee NAM-locaties en één bedrijf met gevaarlijke stoffen aanwezig. NAM heeft beide locaties veilig gesteld voor een eventuele overstroming. Het bedrijf met de gevaarlijke stoffen bleek niet meer aanwezig. Op de risicokaart voor dit gebied werd er geen overstromingsgevaar weergegeven.
Twee dagen later werd het gebied nabij Woltersum bedreigd. Weer werd de risicokaart gebruikt voor het in kaart brengen van kwetsbare objecten. Ook hier blijkt een NAM-locatie aanwezig te zijn. De NAM heeft daarop dezelfde acties ondernomen als bij Tolbert. In het bedreigde gebied lag ook de waterzuivering bij Garmerwolde. Ook bij dit bedrijf zijn preventief de nodige voorzieningen getroffen. Op de risicokaart werd in dit geval wel een overstromingsrisico weergegeven.
Tijdens de hoogwatersituatie van januari 2012 heeft de Risicokaart zeker zijn nut bewezen. Tegelijkertijd blijkt ook dat de het actueel houden van de risicokaart essentieel is. Nu stond er een locatie te veel op maar of we een locatie gemist hebben, weten we niet".

Wendy Schins, functioneel beheerder, Landelijke Beheer Organisatie Risicokaart
"De openbare en professionele risicokaart is op 5 januari vijf keer zo veel bezocht als normaal. Het dataverkeer op die dag was zelfs tien keer zoveel. We zijn erg tevreden dat burgers en professionele gebruikers de risicokaart gebruiken als bron voor informatie. Wel blijkt dat de risicokaart een grote hoeveelheid bezoekers nog niet probleemloos aankan. Eén van de prioriteiten voor dit jaar is dan ook het verbeteren van de stabiliteit van de risicokaart. Daarnaast blijven we in samenwerking met de provincies werken aan de kwaliteit en volledigheid van de data."

Hoe zelfredzaam zijn de Zeeuwen?

Eind 2011 heeft de provincie Zeeland aan Jan Prins, werkzaam bij het lectoraat veiligheid van de Hogeschool Zeeland, opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar zelfredzaamheid van inwoners van Zeeland bij een incident met gevaarlijke stoffen. Door middel van enquêtes is inwoners verzocht aan te geven hoe zij omgaan met preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld de in Zeeland verspreide risicowijzer. Eén van de opvallendste conclusies is dat de leeftijdsgroep tot 45 jaar zich profileert als een groep met minder zorgen maar met een hogere inschatting van de gevolgen. Tevens werd uit het onderzoek duidelijk dat meer aandacht zal moeten worden gegeven aan het overtuigen van het nut van handelingsperspectieven. Dit jaar worden de aanbevelingen opgepakt door de provinciale en gemeentelijke voorlichters onder leiding van de Veiligheidsregio Zeeland.

Meer informatie: Miep Budde, mbu@zeeland.nl

Scenarioboek externe veiligheid

Veiligheidsadviseurs, lokale bestuurders en planologen krijgen steeds beter en sneller zicht op de effecten van een ramp met gevaarlijke stoffen. Dankzij het Scenarioboek Externe Veiligheid weten zij bijvoorbeeld hoe een woonwijk in de buurt van een LPG-station zo verantwoord mogelijk ingericht kan worden. De gevaarlijke stoffen waar het in het scenarioboek om gaat zijn stoffen met explosiegevaar (bijvoorbeeld LPG), brandbare stoffen (zoals benzine) en giftige stoffen (bijvoorbeeld ammoniak in koelinstallaties). Het boek geeft eenduidig inzicht in de risico's van deze gevaarlijke stoffen.

Het Scenarioboek Externe Veiligheid is een initiatief van de veiligheidsregio's in Noord-Holland en Flevoland. Ook de provincie Noord-Holland en het bureau Falck AVD stonden aan de wieg van het scenarioboek. 'Het is vooral een dynamisch document,' stellen Ferry El-Aaïdi en Cees Mars. 'We werken er als adviseur externe veiligheid dagelijks aan, en er wordt door ons en onze collega's dagelijks mee gewerkt.'

Meer informatie: Ferry El-Aaïdi, f.elaadi@brandweeraa.nl

Nieuwe documenten op www.relevant.nl

Scenarioboek externe veiligheid, Brandweer Amsterdam-Amstelland
Plan van aanpak BRZO-infrastructuur, IPO
Onderzoeksrapport externe veiligheid Zeeland, Coördinatiegroep EV Zeeland
Kamerbrieven en kamervragen Vuurwerk
Kamerstukken en kamerbrieven Vervoer gevaarlijke stoffen, 2012
Second opinion bij de studie van de Provincie Groningen Vervoer basisnet relevante gevaarlijke stoffen over weg en spoor naar chemiepark Delfzijl en de Eemshaven, ministerie van Verkeer en Waterstaat
Kamerstukken en kamerbrieven Vervoer gevaarlijke stoffen, 2011
Uitvoeringsprogramma 2011-2014, provincie Utrecht
Argumentenkaart Groepsrisico, AVIV