Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, maart 2012

Verbeterprogramma groepsrisico

In 2009 is een evaluatie uitgevoerd naar het  instrument “verantwoordingsplicht groepsrisico”. Om de gesignaleerde tekortkomingen weg te nemen is het verbeterprogramma groepsrisico gestart, een samenwerking van het Rijk, IPO, VNG en de NVBR (samengebracht in het RIVE). Met het oog op de kwaliteit van en het draagvlak van de verbetervoorstellen wil het RIVE een Adviesgroep Groepsrisico instellen. Deze (onafhankelijke) adviesgroep bestaat uit partijen die in de praktijk met de verantwoording groepsrisico te maken hebben: overheden, veiligheidsregio’s, adviesbureaus en de industrie. De Adviesgroep heeft als taak op verzoek van het RIVE te adviseren over de verbetervoorstellen en over de implementatie van deze voorstellen. Het is de bedoeling dat de adviesgroep twee jaar (tot eind 2013) bestaat en, los van symposium en congres, driemaal per jaar (een halve of hele dag) bijeenkomt. De verbetervoorstellen moeten dan voldoende zijn geïmplementeerd.

Marc Numann: “Geef de adviesgroep een actieve rol naar gemeenten en provincies”
Marc Numann van het Bureau Stedelijke Planning is actief betrokken bij het verbeterprogramma groepsrisico, met de opdracht om meer kennis, inzicht en betrokkenheid te creëren bij ro-actoren. Hij beaamt dat een goede verantwoording van het groepsrisico nu nog moeizaam gaat. “Wij zijn als bureau zelf onderdeel van de doelgroep en zetten onze ervaring in om verbetervoorstellen te doen. Hierbij gaan we pragmatisch te werk, onder andere door meer nadruk te leggen op het deel van het proces waar de werkelijke veiligheidswinst te behalen valt: de ontwerpfase. Hierin spelen bestuurders slechts een beperkte rol en staat de projectleider centraal.” Het onderzoek wijst uit dat het niet voldoende is om te focussen op meer of nieuwe instrumenten. “Die zijn er genoeg. De sleutel ligt eerder op het menselijke vlak, bijvoorbeeld bij een meer persoonlijke interactie tussen ev-ers en ro-ers en bewustwording over wat hen drijft.” De onderzoekers ‘practice what they preach’ en organiseren op 29 maart een expertmeeting, waarin ev-ers en ro-ers gezamenlijk aan ‘best practices’ werken. “De Adviesgroep Groepsrisico zou een wezenlijke rol kunnen spelen bij de implementatie van het verbeterprogramma door actief gemeenten en provincies te benaderen en die zo belangrijke persoonlijke interactie vorm te geven.”

Werving leden adviesgroep groepsrisico
Het RIVE zoekt kandidaten voor de adviesgroep groepsrisico. De Adviesgroep zal adviseren over de verbetervoorstellen en de implementatie ervan. Verder zal de adviesgroep in juni 2012 een symposium organiseren en een bijdrage leveren aan het Relevantcongres eind 2012. We zoeken vertegenwoordigers van overheden, veiligheidsregio’s, industrie en adviesbureaus. De kandidaten moeten voldoen aan het volgende profiel:

  • Werkzaam bij een overheid, adviesbureau, (EV-) bedrijf of Veiligheidsregio of een vertegenwoordigend orgaan van een van deze groepen;
  • Binnen de eigen achterban een autoriteit op het gebied van de verantwoording groepsrisico;
  • Heeft een goede voeling met wat er in de achterban leeft op het gebied van de verantwoording groepsrisico;
  • Kan onafhankelijk adviseren over de verbetervoorstellen;
  • Beschikt over een gedegen kennis van de verantwoording groepsrisico en de processen waar deze wordt toegepast;
  • Is op de hoogte van en heeft voeling met de knelpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gebracht;
  • Is gepassioneerd, samenwerkingsgericht, wil meningsverschillen overbruggen;
  • Is voldoende beschikbaar voor participatie in de Adviesgroep Groepsrisico.

Voldoet u aan dit profiel en heeft u belangstelling deel te nemen aan de Adviesgroep Groepsrisico geef uw belangstelling uiterlijk 16 maart door aan Peter Hermens, kwartiermaker Adviesgroep Groepsrisico. Ook als u een geschikte kandidaat weet kunt u dit doorgeven. In uw aanmelding graag een korte toelichting waarom u (of uw kandidaat) past in het profiel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Hermens, telefoon 06-22464322 of email hermens@mmgadvies.nl.

De deelnemers komen in aanmerking voor een reiskosten- en vacatievergoeding. De details daarvan moeten nog worden ingevuld.