Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, maart 2011

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jaarcongres Relevant 2011
Nieuws van de programmaleiders
Werkplan 2011 van Relevant netwerk Externe Veiligheid vastgesteld
Nieuws uit de Kennistafels
Nieuwe gezichten in het EV-netwerk
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Jaarcongres Relevant 2011

Het jaarcongres wordt gehouden op 29 november in Ede (noteer dit alvast in je agenda).
Aansluitend bij de opzet van vorige congressen zullen we dit jaar het aanbod clusteren tot een aantal thema's die de komende jaren speerpunt van de aandacht zijn: groepsrisico, buisleidingen, transport, en ambtelijke en bestuurlijke borging.
 

Nieuws van de programmaleiders

De provinciale programmaleiders van het bovenprovinciale programma Externe Veiligheid zijn 3 maart bijeengekomen. Op deze bijeenkomst is besloten met hernieuwde energie de komende vier jaar de bovenprovinciale inzet te bepalen.

Algemeen wordt ingezien dat na 2014 de provinciale inzet in de huidige vorm ophoudt. Na dat jaar gaan de financieringsstromen voor lokaal en provinciaal EV beleid en uitvoering naar respectievelijk het gemeente- en provinciefonds. En hoewel de vorming van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) momenteel stroef verloopt, wordt verwacht dat deze samenwerkingsverbanden in 2014 wel zullen zijn gerealiseerd. Hier zullen de milieuvergunningverlening en – handhavingstaken van provincies en gemeenten in worden ondergebracht waarmee veel deskundigheid en capaciteit kan worden gegarandeerd

De inzet richt zich op afronding van het bovenprovinciale programma eind 2014. Daarom hebben alle bovenprovinciale projecten tot doel in 2014 een stabiele eindsituatie voor het werkveld externe veiligheid gerealiseerd te hebben. Met andere woorden, de projecten hebben tot doel de risico-informatie actueel beschikbaar te hebben, de EV taken te borgen in de lokale, regionale en provinciale organisaties en de bestuurlijke kaders geregeld te hebben. Voor het komende jaar betekent het dat Relevant, netwerk externe veiligheid geoptimaliseerd wordt en het Register (RRGS) en de risicokaart gecontinueerd worden. Belangrijk besluit is ook dat gestart wordt met twee cruciale projecten namelijk de Nulmonitor (waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren tot 2015?) en het vormen van een integrale set kwaliteitscriteria. Twee projecten van groot belang om richting te geven aan de provinciale inzet de komende jaren.
 

Werkplan 2011 van Relevant netwerk Externe Veiligheid vastgesteld

In het IPO-programmaleidersoverleg is het werkplan Relevant voor 2011 vastgesteld. De programmaleiders toonden zich tevreden over de resultaten in het afgelopen jaar en beschouwen ook dit jaar het netwerk als een speerpunt van de interprovinciale activiteiten. Natuurlijk hebben de programmaleiders ook naar de komende jaren gekeken, met als stip aan de horizon het jaar 2015 wanneer de programmafinanciering is beëindigd. Waar willen we dan staan, hoe gaan we dan verder, en wat moeten we nú al doen om dat te kunnen bereiken? De komende jaren moeten we voor de verankering van de opgebouwde kennis en ervaring ideeën bedenken.

Wat zijn resultaten van het afgelopen jaar?

 • de website en nieuwsbrief
  In de periode 2007-2010 is het bezoek van de website verdubbeld van 20.000 naar 40.000 per jaar. 

               Jaar aantal            bezoekers www.relevant.nl
                  2007                                     20.000
                  2008                                     30.000
                  2009                                     36.000 
                  2010                                     40.000

  In 2010 is meer dan 20.000 keer een document gedownload.
 • de kennistafels en bijeenkomsten
  De kennistafels trekken veel belangstelling. Zij leveren content van de website en zorgen voor workshops tijdens het jaarcongres. De themabijeenkomst over groepsrisico trok 150 belangstellenden.
 • het jaarcongres heeft veel waardering gekregen bij de bijna 300 deelnemers.

Wat kunnen jullie in 2011 van Relevant verwachten?

Website en nieuwsbrief
In de website zullen we accenten leggen op IPO-speerpunten 2011-2014, en we willen een virtueel netwerk uitwerken (LinkedIn-achtige functies).
Wat de inhoud betreft worden de thema pagina’s en de provinciale pagina’s geactualiseerd, en zullen we proberen jurisprudentie toe te voegen.
De nieuwsbrief van Relevant zal in 2011 zes keer verschijnen.

Kennistafels en thematische bijeenkomsten
De kennistafels zullen meer relaties leggen met andere netwerken zoals Platform Transportveiligheid (Buisleidingen en Transport), Rijkswaterstaat (Transport), en de Veiligheidsregio’s (Risicocommunicatie). Ook zullen ze meer een open karakter krijgen. Iedere belangstellende kan bij een thema aansluiten, ook eenmalig. In de communicatie zullen we hier extra op wijzen.
Voor dit jaar staan bijeenkomsten over de thema's Buisleidingen en Ruimtelijke Ordening gepland.

Jaarcongres
Aansluitend bij de opzet van vorige congressen zullen we dit jaar het aanbod clusteren tot een aantal thema's die de komende jaren speerpunt van de aandacht zijn: groepsrisico, buisleidingen, transport, en ambtelijke en bestuurlijke borging.

Tenslotte zullen we dit jaar de relatie met andere EV-netwerken en helpdesks versterken.

 

Nieuws uit de Kennistafels

Kennistafels en thematische bijeenkomsten

In 2011 gaan vijf Kennistafels door:

 • Kennistafel Buisleidingen
 • Kennistafel Risicocommunicatie
 • Kennistafel Ruimtelijke Ordening en Saneren
 • Kennistafel Transport
 • Kennistafel Groepsrisico

De Kennistafel Techniek is beëindigd.
De kennistafels zullen meer relaties leggen met andere netwerken zoals Platform Transportveiligheid (Buisleidingen en Transport), Rijkswaterstaat (Transport), en de Veiligheidsregio’s (Risicocommunicatie). Ook zullen ze meer een open karakter krijgen. Iedere belangstellende kan bij een thema aansluiten, ook eenmalig. In de communicatie zullen we hier extra op wijzen.
Voor dit jaar staan bijeenkomsten over de thema's Buisleidingen en Ruimtelijke Ordening gepland.

Kennistafel Ruimtelijke Ordening
Op 31 maart wordt de eerste bijeenkomst van 2011 georganiseerd van de Kennistafel Ruimtelijke Ordening. In het ochtendprogramma staan de ruimtelijke aspecten van buisleidingen centraal. Gerrit Renkema van de Gasunie geeft een presentatie over de ruimtelijke implicaties en de saneringen bij buisleidingen. Praktijkproblemen komen aan de orde in diverse casussen rondom hogedruk aardgasleidingen in buitengebied en stadscentrum. Verschillende deelnemers lichten een casus toe; aansluitend vragen en discussie over de aanpak.
Na de lunch presenteert Carla Jong van de Havenbedrijf Amsterdam de gebiedsvisie Westpoort (Amsterdam). Zij heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor het proces tot vaststelling van de visie. Een leerzaam traject.
De dag wordt afgesloten met een presentatie over een onderzoek naar de daadwerkelijke realisatie van EV-maatregelen uit bestemmingsplannen. Jeroen Neuvel van Saxion verzorgt deze presentatie. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met diverse gemeenten en behandelt de vraag in hoeverre en op welke manier risicoverlagende maatregelen zijn gerealiseerd in de praktijk. Met andere woorden: als een BEVI-advies is overgenomen, wat doen we er dan (echt) mee?
Meer weten? Neem contact op via info@relevant.nl

Kennistafel buisleidingen
Dit jaar zal het hoofdthema van de kennistafel het werken met het Besluit externe veiligheid buisleidingen en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen zijn. Het besluit en de regeling zijn op 1 januari 2011 inwerking getreden. De bijeenkomsten starten wij net zoals vorig jaar altijd met een actualiteitenrondje. Hierin worden de belangrijkste actualiteiten rondom buisleidingen gehighlight. Tijdens de bijeenkomsten brengen leden van de kennistafel aan de hand van casussen in beeld waar zij tegenaan lopen, zoals wat de consequenties zijn van het besluit voor gemeenten en exploitanten, tegen welke praktische problemen gemeenten en exploitanten aanlopen en welke mogelijkheden er zijn om die problemen op te lossen.
Tevens wordt er dit jaar een nauwere samenwerking gezocht met het Platform Transportveiligheid. In de bijeenkomst van de maand april zal dhr. Lonink, burgermeester van de gemeente Terneuzen en Portefeuillehouder Buisleidingen van het Platform, een toelichting geven op mogelijkheden voor het versterken van de relatie tussen de kennistafel en het platform. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheden om bestuurders meer te betrekken bij het thema buisleidingen.
Daarnaast staat de structuurvisie buisleidingen op de agenda. Het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu zal worden uitgenodigd voor een toelichting op de laatste stand van zaken. Tevens zal aan de hand van een casus worden bekeken welke consequenties de structuurvisie kan hebben en tegen welke vragen gemeenten aanlopen.
In elke bijeenkomst ligt de nadruk op casusmateriaal dat ingebracht wordt door de leden van de kennistafel. Het is ook mogelijk om eenmalig mee te doen of via de website van relevant vragen of casusmateriaal in te brengen.
De bijeenkomsten voor de kennistafel buisleidingen 2011 zullen gaan plaatsen op donderdag 7 april en dinsdag 20 september. Als u interesse hebt om deel te nemen, kunt u zich aanmelden via info@relevant.nl .

Kennistafel Groepsrisico
Net als in 2010 zal de Kennistafel Groepsrisico samen met de Commissie Verantwoording Groepsrisico bijeenkomen. Deze combinatie levert extra inzichten op. De gezamenlijke kennistafel / commissie wil graag aan de hand van concrete voorbeelden van verantwoordingen groepsrisico te werk gaan. Daarbij doet het er niet toe of een verantwoording goed is of niet. Het gaat erom lessen te leren uit de gedane verantwoordingen waarmee anderen hun voordeel kunnen doen. Daarom doen wij bij deze een oproep om verantwoordingen aan te melden voor bespreking in de kennistafel / commissie. Daarnaast willen wij graag inspelen op actuele kwesties en vragen beantwoorden over de verantwoording groepsrisico.

Vaste agendapunten bij de Kennistafel zijn: Jurisprudentie en vragen aan de helpdesk van www.groepsrisico.nl
Reeds geagendeerde overige onderwerpen zijn:

 • De PGS 15 tabel in hoofdstuk 17 van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.
 • Zelfredzaamheidspilot op het industrieterrein Moerdijk.
 • De omgang met personendichtheden bij groepsrisicoberekeningen.
 • Groepsrisico knelpunten bij LPG tankstations.
 • Statements naar aanleiding van jurisprudentie

De eerste bijeenkomst van de kennistafel / commissie is nog niet gepland, maar zal medio mei plaatsvinden.

U kunt uw casussen / vragen mailen naar info@relevant.nl én u voor de bijeenkomst aanmelden.

Kennistafel Transport
Dit jaar zal het laatste overgangsjaar zijn vóór het definitief en volledig in werking treden van het Basisnet en het Besluit transportroutes gevaarlijke stoffen (Btev) in 2012. Tijdens het afgelopen Relevant Jaarcongres heeft de Kennistafel Transport aandacht besteedt aan hoe een lokaal bevoegd gezag om moet gaan met de transportrisico’s bij RO-besluiten tot het zover is. Zie Workshop Transport 2010 voor meer informatie.
In 2011 zal de Kennistafel Transport zich nog meer gaan richten op praktische informatie en voorbeelden voor het lokale bevoegd gezag en u blijven informeren over de verdere uitrol van het Basisnet en Btev. Denk daarbij aan vuistregels, tips & tricks van collega’s, voorbeelden van verantwoording bij RO besluiten, maar ook aan mogelijke maatregelen aan gebouwen. De kennistafel heeft hiertoe ook de banden aangehaald met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Platform Transportveiligheid.
De Kennistafel Transport zal dit jaar in april, juni en september bij elkaar komen. Definitieve data worden nog bekend gemaakt. U kunt zich vanaf nu aanmelden om deel te nemen aan een bijeenkomst van de kennistafel met een door u ingebracht vraagstuk, knelpunt of wellicht een ‘briljante’ oplossing of aanpak die te mooi is om alleen voor uzelf te houden. Ook als u alleen een vraagstuk wilt voorleggen, of een oplossing wilt delen kunt u dat naar ons e-mailen.

 

Nieuwe gezichten in het EV-netwerk

Per 1 maart is Richard van Vliet benoemd tot Interprovinciale programmacoördinator externe veiligheid. Hij heeft de taak de samenwerking binnen het interprovinciale uitvoeringsprogramma te versterken, het interprovinciale programmaleidersoverleg (PLEV) te ondersteunen, het financieel beheer uit te voeren, en de overdracht van EV- taken naar gemeenten per 2015 te begeleiden. Richard werkt twee dagen per week aan deze taak, de andere dagen werkt hij bij de VNG als senior beleidsmedewerker milieu.
Richard is bereikbaar via rba.van.vliet@pzh.nl en onder telefoonnummer 06 5759 3158.

Vanaf 1 mei zal Titus Hofman de Projectleider Relevant zijn, als opvolger van Roeland Heuff die na vijf jaar Relevant vertrekt. Titus werkt bij de provincie Zuid-Holland binnen de afdeling Mobiliteit en Milieu en is al met zijn nieuwe project begonnen.
Titus is bereikbaar via ta.hofman@pzh.nl en onder de telefoonnummers 070 - 441 6987 en 06 4980 4253.
 

Nieuwe documenten op www.relevant.nl