Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jaarcongres Relevant 2011
Themabijeenkomst Buisleidingen op 22 juni
Nieuws uit de Kennistafels
IPO: Nieuws van de programmaleiders
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Jaarcongres Relevant 2011

Weet u het al? Het jaarcongres Relevant wordt gehouden op 29 november in Ede (noteer dit alvast in uw agenda). Evenals bij de vorige congressen wordt het aanbod geclusterd  tot een aantal thema's die de komende jaren speerpunt van aandacht zijn: groepsrisico, buisleidingen, transport, en ambtelijke en bestuurlijke borging.

Themabijeenkomst Buisleidingen op 22 juni

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht. Het besluit regelt de normering, taken en verantwoordelijkheden van overheden en bedrijfsleven in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Er is inmiddels ervaring opgedaan met het besluit door overheidsprofessionals, bedrijfsleven en bestuurders. De themabijeenkomst op 22 juni heeft tot doel om deze ervaringen, kennis, problemen en mogelijke oplossingen bij de toepassing van het besluit uit te wisselen.
De bijeenkomst is georganiseerd door de Kennistafel Buisleidingen van Relevant, netwerk externe veiligheid en het Platform Transportveiligheid. Deelname is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor overheidsprofessionals (gemeenten, provincie, veiligheidsregio's, milieudiensten, rijk), bedrijfsleven, kenniscentra en bestuurders van deze organisaties.
Meer informatie, programma en inschrijfformulier.
 

Nieuws uit de Kennistafels

Kennistafel buisleidingen
De eerste bijeenkomst van de kennistafel Buisleidingen in 2011 heeft plaatsgevonden op 7 april. Het hoofdthema was het werken met het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende regeling. Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat namens de kennistafel Buisleidingen een brief wordt opgesteld aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze brief wordt een aantal vragen gesteld over het Bevb waar de kennistafel duidelijkheid over wil hebben. De vragen gaan onder andere over hoe om te gaan met buisleidingen waarvoor nog geen vastgestelde rekenmethodiek is, hoe de 10% toename van het groepsrisico moet worden bepaald en een uitleg van het begrip exploitant van een buisleiding.
Het Platform Transportveiligheid organiseert in samenwerking met de kennistafel Buisleidingen op woensdagochtend 22 juni een netwerkbijeenkomst met als onderwerp: ‘Het Bevb wat kun je ermee?’ Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste ervaringen over het Bevb met elkaar gedeeld. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. 

Kennistafel Groepsrisico
Op vrijdag 20 mei aanstaande komen de kennistafel Groepsrisico en de Commissie verantwoording groepsrisico weer bijeen. De bijeenkomsten van de kennistafel en de commissie hebben tot doel tot nieuwe inzichten te komen over de toetsing van het groepsrisico bij ruimtelijke ordening en het verlenen van milieuvergunningen aan Bevi-bedrijven. Op de agenda staat: de zelfredzaamheidspilot op het industrieterrein Moerdijk, de Populator, groepsrisicoknelpunten bij LPG tankstations, Inosar , de PGS-15 tabel van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, en een casus. De deelnemers zullen een aantal gezamenlijke standpunten formuleren, die te lezen zullen zijn op de website Relevant, onder het kopje kennistafel groepsrisico.
De kennistafel en commissie zijn altijd op zoek naar groepsrisicoverantwoordingen om te bespreken tijdens deze bijeenkomsten. Zo kan ingespeeld worden op actuele kwesties en kunnen vragen beantwoord worden over verantwoording van het groepsrisico. Wil je een groepsrisicoverantwoording voorleggen om te bespreken dan kan je deze mailen naar info@relevant.nl.

Kennistafel Risicocommunicatie 2011
Ook in 2011 zullen de bijeenkomsten van de kennistafel Risicocommunicatie bestaan uit een mix van ‘halen en brengen’. Naast voorbeelden uit de eigen praktijk van deelnemers, zal worden nagegaan welke projecten, programma’s en onderzoeken nader belicht en bediscussieerd kunnen worden.
Onderwerpen voor de kennistafel Risicocommunicatie in 2011 zijn: gedragsbeïnvloeding, het creëren van een bestuurlijke ‘sense of urgency’ voor risicocommunicatie, nut en noodzaak van perceptieonderzoek, samenhang tussen beleidsinstrumenten en communicatie bij het omgaan met risico’s (waarbij samenwerking kan worden gezocht bij andere kennistafels) en risicocommunicatie in de ‘Web-2.0-samenleving’.
Op de eerste bijeenkomst van de kennistafel Risicocommunicatie op 24 mei a.s. staan op de agenda: risicocommunicatie en vervoer van gevaarlijke stoffen (i.s.m. het ministerie van Infrastructuur en Milieu), de essentiële bestanddelen van een boodschap gericht op zelfredzaamheid en onderzoek naar hoe burgers risico-informatie zoeken (door Jan Gutteling, hoofddocent risicocommunicatie van de TU Twente en lid van de landelijke expertgroep Zelfredzaamheid) en risicocommunicatie op scholen (i.s.m. met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de regio Midden- en West-Brabant). Deelnemers aan de kennistafel Risicocommunicatie zijn communicatieadviseurs en risicobeleidsmedewerkers van veiligheidsregio’s, provincies, waterschappen en gemeenten en overkoepelende organisaties zoals het IPO en het Veiligheidsberaad. Aanmelden voor de kennistafel Risicocommunicatie op 24 mei kan via info@relevant.nl.

Kennistafel Ruimtelijke Ordening & Saneren
Op de eerste kennistafel bijeenkomst van Ruimtelijke Ordening & Saneren op 31 maart is door medewerkers van provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s, milieudiensten en de Gasunie gesproken over de ruimtelijke implicaties van het Bevb. Dat heeft veel informatie en praktische tips opgeleverd over het omgaan met bestemmingsplanvoorschriften, saneringscasussen en het actieplan van de Gasunie.
Daarnaast is de praktijkervaring besproken dat in beleidsvisies en ruimtelijke plannen regelmatig maatregelen worden aangekondigd, die vervolgens om diverse redenen niet worden gerealiseerd. Deze maatregelen zijn echter wel meegenomen in de verantwoording van het groepsrisico. Het realiteitsgehalte van een groepsverantwoording staat dan onder druk. Saxion heeft hier een inventariserend onderzoek naar gedaan in De Vallei (Gelderland).
De volgende bijeenkomst van de kennistafel is op 28 juni. Op de agenda staat in ieder geval: het omgaan met risico’s in het Amsterdamse Haven-Industriegebied, inclusief de stap van beleidsvisie naar beleidsrealisatie en het borgen van de realisatie van maatregelen. Onderdeel van de bijeenkomst is een excursie naar het Amsterdamse Haven-industriegebied Westerpoort. De laatste bijeenkomst in 2011 is gepland op 10 november. Meer weten? Neem contact op via info@relevant.nl

Kennistafel Transport
De kennistafel Transport komt dit jaar bijeen op 31 mei, 15 september en 7 november. De bijeenkomst eind mei zal onder andere ingaan op de mogelijkheden van modal shift richting water. Kan deze verschuiving een mogelijk alternatief zijn voor de knelpunten op het spoor?
De bijeenkomst in september wordt georganiseerd in samenwerking met het platform Transportveiligheid en staat volledig in het teken van het thema spoor. Het doel van deze dag is zoveel mogelijk vragen en onduidelijkheden over de vaststelling, knelpunten, rekenregels en de houdbaarheid beantwoord te krijgen. De agenda voor de bijeenkomst in november moet nog worden ingevuld.
Bij de kennistafel Transport zijn we op zoek naar vraagstukken, knelpunten of oplossingen om te bespreken. Aanmelden via info@relevant.nl.  Ook is de kennistafel Transport geïnteresseerd in praktijkvoorbeelden (onderzoeken, vuistregels, tips & tricks) om zo kennis te delen met collega's.

 

IPO: Nieuws van de programmaleiders
  • In april hebben de programmaleiders de lijn doorgetrokken om strategischer met elkaar van gedachten te wisselen over wat nodig is om in 2015 een veiliger Nederland over te dragen aan gemeenten en regio's.
  • Naar aanleiding van de calamiteit bij de Buncefield olieterminal in Engeland is op basis van verschillende onderzoeken de PGS 29 richtlijn aangepast. Onder leiding van de provincie Zeeland is een project opgestart waarbij de afwijkingen ten opzichte van de PGS 29 en de mogelijke alternatieven in kaart zullen worden gebracht en uniform beoordeeld zullen worden. Ook zal een eventuele behoefte aan training voor vergunningverleners en handhavers worden geinventariseerd.
  • Het project 'Ontwikkelen Kwaliteitscriteria EV'  is gestart en inmiddels is de Nulmonitor van afgerond.
  • De Gasunie heeft aan alle gemeenten een brief gestuurd over PR knelpunten bij hun hogedrukaardagasleidingen. In deze brief vraagt de Gasunie informatie te controleren en eventueel aan te vullen. In samenwerking met de VNG hebben de prorammaleiders contact opgenomen met de Gasunie over de korte aanlevertijd van slechts enkele weken. De Gasunie heeft daarop de reactietijd verlengd zodat bestemmingsplannen zorgvuldig kunnen worden doorgenomen. Een goed voorbeeld van effectief samenwerken tussen provincies en gemeenten. In de vergadering van 26 mei wordt besproken of de provincies een tijdelijke helpdesk kunnen faciliteren voor gemeenten. Meer informatie


 

Nieuwe documenten op www.relevant.nl

Onderzoeksrapport Van verantwoording naar uitvoering?, Saxion - in opdracht van regio De Vallei
Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Gelderland met evaluatie, Provincie Gelderland
Kwaliteit externe veiligheid in het ruimtelijk planproces, provincie Zuid-Holland
Verslagen Algemeen Overleg met Tweede Kamer inzake Externe Veiligheid, Tweede Kamer
Plan van aanpak risicosaneringen BEVB, Gasunie