Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, juni 2011

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jaarcongres Relevant, 29 november 2011
Themabijeenkomst "Veiligheid op het spoor", 15 september 2011
Bevb, daar kun je wat mee!
Nieuws van de programmaleiders
Eindrapport Jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland
Regionale uitwerking van IPO-11 project: EV-eisen in ruimtelijke plannen
Groningse aanpak saneringen PR bij Gasunie buisleidingen
Wegwijzer in de omgevingsvergunning
Landelijk steunpunt externe veiligheid een half jaar actief
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Jaarcongres Relevant, 29 november 2011

Het Relevant netwerk externe veiligheid organiseert op 29 november 2011 haar zesde jaarcongres in De Reehorst in Ede. Naast een overview van het werkveld externe veiligheid staat ook de actualiteit zoals de onderzoeksrapporten over Chemiepack en ervaringen van één jaar Bevb op het programma. Diepgang in de externe veiligheidsthema's krijg je in de verschillende deelsessies. Natuurlijk blijft er voldoende tijd over om te netwerken. Tussendoor houdt entertainment je - kritisch - bij de les.
Het motto? Dat hoor je volgende keer!
Je kunt je hier vrijblijvend voor het congres registreren. Je plek is dan gegarandeerd en je krijgt de mogelijkheid om als eerste een keuze te maken uit de verschillende deelsessies. 
Heb je suggesties, mooie ideeën en/of aanbevelingen voor het zesde jaarcongres Relevant 2011? Mail naar info@relevant.nl. Het beste idee wordt beloond! De winnaar wordt tijdens de borrel op het jaarcongres bekend gemaakt.
 

Themabijeenkomst "Veiligheid op het spoor", 15 september 2011

De kennistafel Transport van Relevant en het Platform Transportveiligheid organiseren op 15 september de informatieve bijeenkomst “Veiligheid op het spoor”. Onderwerpen die op de bijeenkomst aan bod zullen komen zijn: het convenant “Samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, politieregio’s, KLPD en de sector Spoor, toelichting en uitwerking van het onderzoeksrapport “Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels”, de handreiking “Voorbereiding Treinincident Bestrijding” en natuurlijk het Basisnet Spoor.
Laat je informeren door direct betrokkenen en de deskundigen van de Relevant Kennistafel Transport. Ook zal er voldoende ruimte zijn voor discussie en vragen. Een gedetailleerd programma en de locatie worden bekend gemaakt via de websites van Relevant en Platform transportveiligheid. Klik hier om je aan te melden.
 

Bevb, daar kun je wat mee!

Een impressie van de themabijeenkomst buisleidingen op 22 juni.
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) helpt gemeenten en buisleiding-exploitanten de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen inzichtelijk te maken en op die risico’s te sturen. Deze conclusie kan worden getrokken op basis van de bevindingen tijdens de themabijeenkomst Bevb, wat kun je er mee? onlangs in Utrecht.

Het Bevb is op 1 januari van dit jaar in werking getreden met als doel duidelijkheid te scheppen over de externe veiligheid van buisleidingen. Het besluit is er op gericht de voorschriften gelijk te trekken en de verschillende verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen. Gelet op de ervaringen van de aanwezigen in Utrecht en als gevolg van enkele ‘kinderziektes’ is het Besluit hier tot op heden nog maar ten dele in geslaagd.

Het Bevb is al met al vooral nog een beetje wennen, zo luidt een van de eindconclusies van de themabijeenkomst in Utrecht. Maar door kennis te delen met elkaar en zoveel mogelijk samen te werken kan een wereld worden gewonnen. Het belangrijkste winstpunt van het Bevb is dat het de risico’s inzichtelijk maakt, zodat vervolgens op die risico’s kan worden gestuurd. En dit is precies wat het Bevb vooral beoogt te bereiken.
Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en de presentaties vind je hier.

Nieuws van de programmaleiders

Op 30 juni vergaderen de twaalf provinciale programmaleiders voor de laatste keer vóór de zomer. De vergadering wordt gebruikt om te zien waar we nu staan. Lopen we op schema of moet een tandje worden bijgezet? Belangrijke bespreekpunten zijn het Verbeterprogramma Groepsrisico waar de VNG en alle provincies gezamenlijk gaan optrekken om het draagvlak voor het groepsrisico te verhogen, de instrumenten te verbeteren en het juiste gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast wordt verslag gedaan over het lopende onderzoek naar de lokale aandacht en inzet op de veiligheid rondom hoge druk aardgasleidingen. Ook zal de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) een projectvoorstel indienen hoe om te gaan met lokale risicobronnen die qua risico boven het regionale risicoprofiel liggen. Hiermee wordt de lang gewenste samenwerking met de NVBR ingevuld. Tot slot wordt besproken hoe Relevant (website, kennistafels en congres) zich het beste kan ontwikkelen de komende jaren.
 

Eindrapport Jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland

De Veiligheidsregio’s Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Hollands Midden en de provincie Zuid-Holland werkten in 2010 samen in het programma "Jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland". Deze unieke samenwerking bestond uit vier deelprojecten: risicocommunicatie, incidentscenario, rampenoefening en visie op vervoer gevaarlijke stoffen. Daarnaast vonden een ambtelijke startconferentie, een bestuurlijke werkconferentie over de bestrijding van een interregionale crisis en een bestuurlijke slotconferentie plaats.
In het eindrapport staan de resultaten van de projecten en wordt verslag gedaan van de conferenties. Het programma heeft de basis gelegd voor nadere afspraken tussen de vier veiligheidsregio's over de bestrijding van interregionale crises of rampen. De aanbiedingsbrief en het eindrapport vind je hier.
Klik hier voor meer informatie over het jaar van transport en veiligheid.

Regionale uitwerking van IPO-11 project: EV-eisen in ruimtelijke plannen

In 2009 is in het kader van het IPO programma onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden om niet-ruimtelijk gerelateerde externe veiligheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen op te nemen. Dit onderzoek is in verband met de komst van het Wabo geactualiseerd. Klik hier voor de geactualiseerde rapporten.

Eind 2010 heeft DCMR Milieudienst Rijnmond een regionaal vervolgonderzoek uit laten voeren naar de juridische mogelijkheden van externe veiligheidsmaatregelen onder de Wro. In het rapport worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop adviezen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in planregels kunnen worden vertaald en niet-juridische mogelijkheden om externe veiligheid vast te leggen. Tot slot zijn op basis van de bevindingen twee stroomschema’s opgenomen, waarin juridische, financiële, bestuurlijke en communicatieve mogelijkheden een plaats hebben gekregen. Het rapport zal binnenkort op www.relevant.nl gepubliceerd worden.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een regiobijeenkomst bij de DCMR. Een tweede bijeenkomst wordt na de zomer bij de DCMR georganiseerd voor belangstellenden uit de provincie Zuid-Holland. Zij kunnen zich hiervoor per e-mail aanmelden, onder vermelding van “bijeenkomst Regionale uitwerking IPO-11”. Voor belangstellenden buiten de provincie Zuid-Holland kan een soortgelijke bijeenkomst worden georganiseerd. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marlouce Noest (lsev@dcmr.nl), telefoonnummer 010-2468444.
 

Groningse aanpak saneringen PR bij Gasunie buisleidingen

Alle gemeenten hebben in het kader van de saneringsplicht op grond van het Bevb van de Gasunie tot 1 juli 2011 de tijd gekregen om PR-knelpunten aan de Gasunie te melden. De Gasunie heeft, voordat de brieven naar de gemeenten werden verzonden, het plan van aanpak saneringen bekend gemaakt. Het steunpunt externe veiligheid Groningen heeft in een vooraankondiging op de brief van de Gasunie de Groningse gemeenten aangeboden de inventarisatie van knelpunten en de benodigde risicoberekeningen voor alle gemeenten waar volgens de Gasunie risicocontouren aanwezig zijn uit te voeren.
Uit het overzicht van de Gasunie blijkt dat er maar één Groningse gemeente zou zijn met een PR-knelpunt, maar de berekeningen laten zien dat er in vier gemeenten knelpunten voorkomen. In één geval is er sprake van een geprojecteerd kwetsbaar object binnen de PR-contour, omdat het bestemmingsplan daar een grootschalige detailhandel toestaat.
De gemeenten zijn op de hoogte gebracht van de knelpunten en de door de Gasunie gevraagde (digitale) informatie is door het steunpunt externe veiligheid Groningen aangeleverd. De gemeenten zijn wel geadviseerd om de knelpunten ook officieel per brief aan de Gasunie te melden. Dit vanwege de wettelijke verplichting van de inventarisatie en het feit dat de brief van de Gasunie aan de college’s van B&W gericht was.
In het najaar zal het steunpunt externe veiligheid Groningen ook inventariseren of er in de provincie Groningen sprake is van knelpunten ten aanzien van het groepsrisico bij hoge druk aardgasleidingen van de Gasunie. De saneringsplicht op grond van de Bevb geldt ook voor de NAM. Verwacht wordt dat de NAM in de loop van de zomer zal komen met een plan van aanpak. Ook hier zal het steunpunt externe veiligheid Groningen dezelfde service bieden als bij de Gasunie saneringen.

Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met Willem Niessink, w.niessink@provinciegroningen.nlsteunpunt externe veiligheid Groningen 
 

Wegwijzer in de omgevingsvergunning

De Wegwijzer externe veiligheid in de omgevingsvergunning geeft een overzicht van de relevante wet- en regelgeving en normen over het thema externe veiligheid. Deze informatie kan je als vergunningverlener gebruiken bij vooroverleg met een aanvrager en bij het opstellen van een omgevingsvergunning.
De Wegwijzer externe veiligheid is in 2006 opgesteld als project van de gezamenlijk provincies. Agentschap NL beheert de Wegwijzer, in samenwerking met mensen van provincies, gemeenten, milieudiensten, NVBR en Saxion Hogescholen. Om de gebruikers van de website Relevant nog beter te bedienen is de Wegwijzer nu ook te vinden op Relevant, in de linker balk onder de thema's.
Met vragen over de wegwijzer kun je terecht bij de helpdesk Externe veiligheid van Infomil https://www.infomil.nl/helpdesk/

 

Landelijk steunpunt externe veiligheid een half jaar actief

Een half jaar geleden heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond het Landelijk Steunpunt Externe Veiligheid (LSEV) opgezet. Het LSEV biedt, als overheid voor overheid, in het hele land haar diensten aan op het gebied van externe veiligheid. De werkzaamheden worden tegen kostprijs uitgevoerd.
Ondertussen hebben de medewerkers van bureau Veiligheid hun kennis en kunde al voor verschillende opdrachten ingezet, zoals BRZO-inspecties, groepsrisico-advisering, vergunningadviezen en Carola-berekeningen voor hogedruk aardgasleidingen (mede naar aanleiding van de vraag van de Gasunie).
Meer informatie kan je opvragen bij lsev@dcmr.nl of bel naar 010-2468444. 

Nieuwe documenten op www.relevant.nl

Borging maatregelen IPO-11, IPO
Presentaties Themabijeenkomst buisleidingen
, div.
BRZO taken per provincie gebundeld in RUD, IPO
Eindrapport Jaar van transport en veiligheid, diverse partijen
Contourennota externe veiligheid, Veiligheidsregio Limburg-Noord
Instructie aanleveren PR knelpunten, Gasunie
Onderzoeksrapport Van verantwoording naar uitvoering?, Saxion - in opdracht van regio De Vallei
Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Gelderland met evaluatie, Provincie Gelderland
Kwaliteit externe veiligheid in het ruimtelijk planproces, provincie Zuid-Holland