Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, mei 2012 (Extra Editie)

Dit is een extra editie van de Relevant nieuwsbrief.

Werkstandaarden externe veiligheid

In de zomer van 2011 is de uitvoering van externe veiligheidstaken landelijk gemonitoord en geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat veel bevoegde gezagen geen werkstandaarden hebben voor hun externe veiligheidstaken. Dit terwijl een handzame en uniforme set van werkstandaarden juist een belangrijke voorwaarde is voor geborgde kwaliteit, naast voldoende capaciteit, middelen en deskundigheid.

De bedoeling is om vanaf 2014 de overheidsverantwoordelijkheid rond EV goed geregeld te hebben. Om deze stabiele beheersituatie te bereiken heeft het IPO programmaleidersoverleg Externe Veiligheid  besloten tot het ontwikkelen van werkstandaarden voor Externe Veiligheidstaken. De werkstandaarden dragen bij aan het professionaliseren van de uitvoering van EV taken. De werkstandaarden EV zijn bedoeld voor gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s).

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van handreikingen, werkwijzen, methodieken en instrumenten. Uit de monitoring van vorig jaar bleek dat het mogelijk is de resultaten van deze ontwikkelingen beter te integreren. Daarnaast bleek dat er onvoldoende aandacht is gegeven aan het actueel houden, de ontsluiting, verspreiding en verankering van deze kennis in de dagelijkse praktijk. Met het project werkstandaarden wordt deze situatie verbeterd. Er komen omvattende standaarden, die actueel worden gehouden en interactief worden ontsloten via Relevant.nl.

Wat is het doel van de werkstandaarden?

Primair heeft de werkstandaard tot doel een uniforme vertaalslag te maken van de ‘versnipperde’ wet- en regelgeving in een samenhangende set van activiteiten voor de uitvoering van een externe veiligheidstaak. Elke organisatie kan de werkstandaard gebruiken bij de ontwikkeling of verbeteren van de eigen organisatie- en kwaliteitsopzet. Er is en blijft ruimte voor maatwerk, zowel in kwaliteitsystemen als in de feitelijke uitvoering van het werk.

Welke werkstandaarden worden ontwikkeld?

Er is gestart met een pilot voor de werkstandaard ‘EV in de Omgevingsvergunning milieu’. Deze wordt in de komende maanden gepresenteerd en geëvalueerd. Als de werkstandaard in de praktijk aanslaat, worden vervolgens de werkstandaarden EV in toezicht en handhaving, EV-beleid en coördinatie, EV bij transport en buisleidingen, EV in ruimtelijke ordening, beheer risico-informatie en EV in risicocommunicatie ontwikkeld. De werkstandaarden die voor een RUD belangrijk zijn zullen prioriteit krijgen.

Hoe kan ik op de inhoud van de werkstandaarden invloed uitoefenen?

Een werkstandaard wordt ontwikkeld in een werkgroep. Door deel te nemen aan één van de werkgroepen kun je direct invloed uitoefenen op de inhoud van een werkstandaard. De ontwikkelde concepten worden vervolgens voor commentaar uitgezet bij deskundigen in het land. Wil je deelnemen aan één van de werkgroepen of concepten becommentariëren dan kun je je opgeven bij Richard van Vliet. Als een werkstandaard gereed is, zal het Relevantteam een bijeenkomst organiseren voor alle betrokkenen om het resultaat te bespreken. Daarna volgt, per provincie, een implementatietraject. Ook tijdens dit traject is ieders inbreng gewenst. De werkstandaarden zullen via Relevant.nl gepubliceerd worden. Daar is ook de mogelijkheid om over de werkstandaarden te discussiëren en kennis uit te wisselen. Op deze wijze kunnen we de inhoud van de werkstandaard steeds actueel houden en de bruikbaarheid verhogen.

Hoe nu verder?

De ontwikkeling van de werkstandaard ‘EV in de Omgevingsvergunning milieu’ is een pilotstudie om nut en haalbaarheid te toetsen. Medio juni wordt er een besluit genomen over de ontwikkelde werkstandaard. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief van Relevant.

Meer informatie?

Richard van Vliet, programmaleider EV;
Bram Kleijnen, programmaleider EV Limburg.