Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, juni 2013

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jaarcongres Relevant op 5 november 2013
Vliegende start voor Regioteams
Eerste advies Adviesgroep Groepsrisico
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Jaarcongres Relevant op 5 november 2013

Relevant netwerk externe veiligheid organiseert op 5 november 2013 haar achtste jaarcongres in het NBC in Nieuwegein. De organisatie is op dit moment bezig het inhoudelijk programma samen te stellen. Heeft u suggesties, ideeën of aanbevelingen voor jaarcongres Relevant 2012? Mail naar Relevant .

Vliegende start voor Regioteams

De eerste Regioteams van het Verbeterprogramma Groepsrisico hebben een vliegende start gemaakt. Er zijn op dit moment vier teams actief die onderling hebben bepaald met welke voorbeelden en middelen zij aan de slag gaan dit jaar. Dat zal veel verschillende producten opleveren zoals excursies, een visie, tal van communicatiemiddelen en diverse bijeenkomsten. Alles met als doel om de samenwerking tussen ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid te optimaliseren.

De Regioteams kwamen op 10 april bij elkaar om kennis te maken en de eerste  plannen op te stellen. Er zijn nu Regioteams actief in Brabant Midden West, Fryslan, Gelderland en Zuid Holland Zuid. Elk team telt drie deelnemers, maar soms schuiven enthousiaste collega’s aan. De teamleden zijn afkomstig van veiligheidsregio’s en brandweer, gemeentes en omgevingsdiensten. Elk team maakt een eigen jaarplan waarin staat beschreven welke concrete producten ze willen opleveren en hoe ze dat willen realiseren.

Er zijn bij de Regioteams veel ideeën voor  concrete producten. “Bij het aspect externe veiligheid vind ik het belangrijk dat het resultaat van de groepsrisicoverantwoording geen papieren veiligheid is, maar het daadwerkelijk veiliger maken van ruimtelijke ontwikkelingen.” zegt Jos van Mierlo van Regioteam Brabant Midden West. Zijn team wil een standaard advies ontwikkelen voor groepsrisico. Ook denkt het Brabantse team bijvoorbeeld aan het uitreiken van een EV-trofee voor een goed en bruikbaar praktijkvoorbeeld. Het idee om een trofee uit te reiken spreekt ook het team van Fryslan aan. Daar wordt bovendien gewerkt aan een visie op externe veiligheid voor de hele provincie.

In de komende maanden zullen de teams actief naar buiten treden en collega’s benaderen. Op korte termijn start elk team ook met het delen van informatie via de website Verbeterprogrammagroepsrisico. Enthousiast over het werk van de Regioteams? Er is nog ruimte om nieuwe teams op te richten. De website biedt gelegenheid om een nieuw Regioteam op te starten, discussies  te voeren en hulp en voorbeelden te vragen aan collega’s.

Eerste advies Adviesgroep Groepsrisico

De Adviesgroep groepsrisico is ingesteld om kwaliteit en draagvlak van de voorstellen die in het kader van het verbeterprogramma groepsrisico worden gedaan te toetsen. De adviesgroep staat onder voorzitterschap van professor Van der Heijden uit Nijmegen en is breed maatschappelijk samengesteld. In 2012 heeft de Adviesgroep geadviseerd over de resultaten van Werkgroep 2 - Bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces.

Het RIVE (EV-overleg Rijk, IPO en VNG) heeft het advies besproken in haar vergadering van 2 mei 2013. Het RIVE stemt in met alle adviezen die de adviesgroep groepsrisico heeft gegeven. Belangrijkste aanbeveling betrof het bestuurlijk kader. De adviesgroep is van mening dat een bestuurlijk kader sterk moet worden gestimuleerd en mogelijk zelfs verplicht moet worden gesteld. Verder stelt de adviesgroep dat het wenselijk is dat er een standaard voor zo’n kader wordt ontwikkeld. Beide aanbevelingen worden in het kader van de onlangs gestarte
Werkgroep 3 - Instrumenten, methodieken en borging maatregelen opgepakt.

Verder heeft de adviesgroep geadviseerd aandacht te geven aan de advisering door de veiligheidsregio’s, zowel in inhoudelijke zin als in organisatorische zin. Zo heeft de adviesgroep voorgesteld de adviestaak te concentreren bij een aantal veiligheidsregio’s naar analogie van de BRZO-RUD’s. Het RIVE vindt dit een interessante suggestie, die echter buiten de scope van het verbeterprogramma valt. Het hele advies en de reactie van het RIVE is op de site van Relevant te vinden.

De adviesgroep heeft ook nagedacht over haar rol in 2013 en een aantal suggesties gedaan. De adviesgroep heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor vraaggestuurd adviseren. Men heeft ook een aantal onderwerpen benoemd die daarvoor in aanmerking komen. Het RIVE onderschrijft dit en ontvangt graag adviezen in het kader van de werkzaamheden van werkgroep 3 van het RIVE.

Meer informatie: Peter Hermens, secretaris Adviesgroep Groepsrisico

Nieuwe documenten op www.relevant.nl