Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, februari 2015

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Kwaliteitsimpuls Omgevingsveiligheid
Nieuws over de populatieservice
Ruimtelijke ordening en externe veiligheid: geef uw mening
Terugblik jaarcongres Relevant 2014
Kwaliteitsimpuls Omgevingsveiligheid

De deelprogramma's van de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 zijn:
1. BRZO
2. PGS
3. Informatie- en Kennisinfrastructuur
4. Ondersteuning Lokaal EV-beleid.

Bij de provincie Zuid-Holland stromen de subsidieaanvragen voor de Impuls Omgevingsveiligheid binnen. Aanvragen worden verwerkt tot beschikkingen. Het betreft subsidieaanvragen voor de deelprogramma’s 1 en 4. De procedures hiervoor worden binnen de provincie Zuid-Holland in gang gezet.
Werk dat uitgevoerd wordt voor de deelprogramma’s 2 en 3 wordt vanuit de provincie Zuid-Holland geco├Ârdineerd. Via opdrachten krijgen de PGS-medewerkers (deelprogramma 2) en projectleiders (deelprogramma 3) de middelen toebedeeld.
Hoe de deelprogramma’s precies uitgevoerd en gestuurd worden, zal worden beschreven op de pagina Impuls Omgevingsveiligheid van Relevant. Aan deze pagina wordt nog gewerkt, deze is dus nog niet bereikbaar.
Algemene informatie over de Impuls Omgevingsveiligheid kunt u lezen op Relevant.nl

Nieuws over de populatieservice

Voor groepsrisicoberekeningen maken we gebruik van landelijke populatiebestanden. In 2014 is gewerkt aan de organisatie van het beheer en het ontsluiten van deze bestanden. De overheid heeft namelijk de wens te kennen gegeven om deze informatie als ‘open source’ aan te bieden aan de gebruikers.

Hiervoor is een web-interface ontwikkeld tussen de populatiebestanden (afgeleid uit de BAG) en de EV-rekenpakketten. Een interface is een middel dat verschillende systemen met elkaar kan laten communiceren. In dit geval populatiegegevens en EV-rekenpakketten.
We kunnen nu de populatiegegevens beschikbaar stellen aan (geregistreerde) gebruikers. Zij verwerken de verkregen informatie vervolgens in risicoberekeningen (met name Safeti, RBMII en Carola).

In december jl. is een pilot uitgevoerd om de koppeling van deze web-interface met de rekenpakketten te testen. Deze pilot is uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland en begeleid door eigen en ingehuurde ICT-medewerkers. De web-interface voor Safeti en RBMII is al werkbaar. Deze is binnenkort beschikbaar via www.populatieservice.nl.

Via een tijdelijke service wordt er op dit moment nog getest door een selecte groep testers uit heel Nederland. Zij geven input over het gebruik in de praktijk. We willen daarmee een eerste verbeterslag maken voordat we de service breder toegankelijk maken. De web-interface voor Carola is eind januari 2015 gereed gekomen.

In 2015 werken we verder aan de populatieservice. De belangrijke thema’s zijn personenaantallen in bestemmingsplannen en aanvullende gegevensbronnen. Op deze wijze sluiten we beter aan bij de eisen van de wetgeving. Ook kunnen we de gebruikers (meer) werk uit handen nemen bij het aanvullen en/of corrigeren van de automatisch gegenereerde bevolkingsinformatie.
De lancering van de website www.populatieservice.nl volgt zo snel mogelijk. Wij houden u op de hoogte. Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@relevant.nl.

Bridgis data
We wijzen u erop, wellicht ten overvloede, dat data verkregen uit de Bridgis Populator® niet hergebruikt mogen worden voor andere doelen of procedures dan waarvoor de data verkregen zijn.
Het verdient daarom aanbeveling dergelijke data te verwijderen uit algemeen beschikbare bibliotheken of netwerklocaties. Deze kunnen de indruk geven dat er geen beperkingen zijn voor het gebruik van de data.

Ruimtelijke ordening en externe veiligheid: geef uw mening
regioteams Verbeterprogramma groepsrisico

Groepsrisico is geen vanzelfsprekende factor van belang bij ruimtelijk ontwerp in Nederland. Daar willen de Regioteams binnen het Verbeterprogramma Groepsrisico verandering in brengen. De afgelopen twee jaar waren teams in het hele land actief om de samenwerking tussen veiligheidsexperts en mensen in de ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen. Om te meten hoe het staat met hun resultaten vragen de Regioteams uw medewerking bij een kort online onderzoek.

We horen graag van u of u het verbeterprogramma kent en weet wat de Regioteams hebben gedaan. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag. Het zou ons enorm helpen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch. Zij gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om en uw deelname is anoniem. Alvast heel hartelijk bedankt!

Naar vragenlijst verbeterprogramma groepsriciso

Voor meer informatie en de resultaten van de regioteams kijk op verbeterprogramma groepsrisico.

Terugblik jaarcongres Relevant 2014
Boekje jaarcongres 2014

Op 2 december 2014 heeft het negende jaarcongres Relevant plaatsgevonden. Voor het eerst in de Rijtuigenloods in Amersfoort. In de terugblik jaarcongres Relevant 2014 kunt u de verslagen lezen van de plenaire bijeenkomsten en alle infosessies en workshops.

Wij hopen u in 2015 te mogen verwelkomen bij het tiende jaarcongres Relevant. Zodra de datum hiervan bekend is zal dit worden vermeld op Relevant.nl.