Nieuwsbrief Relevant, maart 2009


Nieuws uit de kennistafels
Stand van zaken IPO-projecten
Congres

Landelijke dossiers
Veldwerk: projecten uitgelicht
Selectie n
ieuwe documenten op www.relevant.nl

Nieuws uit de kennistafels

Binnenkort gaan de kennistafels voor 2009 van start. Op bijeenkomsten van de kennistafels komen deskundigen op het gebied van een bepaald thema bij elkaar. Circa drie keer per jaar worden onder leiding van een goede voorzitter praktijkervaringen gedeeld en besproken. De uitkomsten van de kennistafels worden op de www.relevant.nl en het congres gepresenteerd. Heeft u belangstelling voor deelname aan één van de kennistafels (buisleidingen, techniek, groesprisico, saneren, risico-communicatie, transport), bent u werkzaam bij de overheid en heeft u in uw dagelijkse werkzaamheden met het onderwerp te maken, neem dan met ons contact op via info@relevant.nl.

Kennistafel buisleidingen
De eerste bijeenkomst van de kennistafel buisleidingen voor 2009 zal in april-mei gaan plaatsvinden. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen in het toekomstige beleid voor buisleidingen:

  • Over de AMvB buisleidingen is tot op heden nog geen overeenstemming tussen de betrokken partijen. Het bestuurlijk overleg op 1 april zal hierover meer duidelijkheid moeten geven. Na het bestuurlijk overleg zal de AMvB buisleidingen in de Tweede Kamer worden behandeld.
  • Voor de opvolger van het structuurschema buisleidingen (de structuurvisie buisleidingen) zal de hoofdstructuur van de ruimtelijke reservering nabij buisleidingen worden vastgesteld door een plan-mer. De definitieve ligging van het tracé zal in de AMvB Ruimte worden vastgesteld.

Kennistafel techniek
In 2009 zal in de kennistafel techniek met name aan de orde komen hoe als overheid, bijvoorbeeld in de rol als vergunningverlener of handhaver, om te gaan met stand der techniek. Er zal met name gekeken worden naar de praktische toepassing van de recente kennisdocumenten op dit gebied (resultaten ipo09), hernieuwde PGS-richtlijnen, etc. In de loop van het jaar zal ook aandacht worden besteed aan het onderwerp ‘inherente veiligheid’

Kennistafel Saneren

De volgende bijeenkomst van de kennistafel saneringen EV staat gepland op 14 april. Op de agenda staat zowel de aanpak van bestaande situaties als preventief beleid.

Gesproken zal worden over het convenant LPG, de juridische afdwingbaarheid en verdere ontwikkelingen (zoals hittewerende coating). Vervolgens wordt het beleid toegepast op een concrete casus die door een van de deelnemers is aangedragen: hoe pakt het convenant op die concrete casus uit? De bijeenkomst wordt voorbereid via een aparte bijeenkomst met juristen en projectleiders van VROM, provincies en gemeenten.

Daarnaast zal gesproken worden over de mogelijkheden van de nieuwe Wro en de GreX voor EV. Kunnen met een goed doordacht ruimtelijk beleid EV-maatregelen gefinancierd en juridisch afdwingbaar gemaakt worden via de nieuwe Wro en de GreX? Dit is van groot belang omdat het afdwingen van EV-maatregelen via de bouwvergunning op basis van de Woningwet niet mogelijk blijkt (omdat art 44 Woningwet niet is aangepast). Ook hier wordt de theorie toegepast op een concrete locatie die door een van de leden van de kennistafel is aangedragen; in hoeverre biedt het nieuwe wettelijk kader op die locatie daadwerkelijk een oplossing?

Kennistafel Transport

Het Basisnet begint definitief vorm te krijgen. Eind vorig jaar schreef V&W minister Eurlings in een brief aan de Tweede Kamer dat alle betrokken partijen het Basisnet in 2009 willen afronden. De kaders voor het transport van gevaarlijke stoffen worden straks vastgelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)  en de kaders voor de ruimtelijke ordening in het Besluit transportroutes externe veiligheid (BTEV).

Voor provincies en gemeenten komt het er op aan om de ruimtelijke doorwerking van het Basisnet lokaal te verankeren. Ten aanzien van de provinciale en gemeentelijke infrastructuur gaat het niet alleen om de ruimtelijke doorwerking, maar ook om routering en toezicht en handhaving van het (lokale) transport met gevaarlijke stoffen. Tijdens de workshop Transport op het Relevant jaarcongres zijn hiervan al enkele elementen uitgelicht door Robert Geerts (AVIV) en Ed van Balen (ISGO).

Het is de bedoeling om in april/mei een eerste kennistafel transport te organiseren. Hierbij wordt bekeken wat er zoal afkomt op provincies en gemeenten rond het transport van gevaarlijke stoffen en wat de kennistafel kan doen om de benodigde kennis te verzamelen en te ontsluiten voor het veld.

Een aantal belangstellenden heeft zich al aangemeld voor de kennistafel transport, maar er is nog ruimte voor meer deelnemers.

Congres

De eerste voorbereidingen voor het jaarcongres van Relevant zijn in gang gezet. Bekend zijn inmiddels plaats en datum: 1 december 2009 in de Reehorst te Ede.

Medio juni zal een eerste opzet van het congres bekend zijn en zal de voorinschrijving worden geopend. Schrijf nu alvast de datum in uw agenda. Op de website van Relevant kunt u nog steeds terecht voor een foto-impressie en de presentaties van het laatste jaarcongres van Relevant december jl. 

Stand van zaken IPO-projecten

Stand der veiligheidstechniek
Het veiligheidsbeleid ten aanzien van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer is de laatste jaren uitgebreid en stringenter geworden. In 2005 is er door middel van het IPO project Veiligheid in de Milieuvergunning voor de Wm-vergunningverlener een wegwijzer voor handen gekomen dat op landelijk niveau erkend is als hulpmiddel voor de invulling van het onderwerp veiligheid. In het IPO project kaderstelling externe veiligheid zijn er voor (externe) veiligheid specifieke vergunningsvoorwaarden opgesteld.

Aanvullend op deze trajecten is een project uitgevoerd met als titel "Stand der Veiligheidstechniek". Het doel van dit project was het ontwikkelen van een kennisdocument waarin kennis en inzicht met betrekking tot  de ‘stand der techniek’ en ‘best practical means’ zijn gebundeld.

 

Onder de vlag van IPO 09 zijn twee projecten uitgevoerd zijnde Kennis en inventarisatiedocument vloeibare bulkop- en overslag in tanks en Kennisdocument industriële procesbeveiligingen.

 

In het kennisdocument 'Vloeibare bulk op -en overslag in tanks’ wordt ruim aandacht besteed aan de onderwerpen opslagfaciliteiten per productgroep, verschillende overslagmogelijkheden, operationele aandachtspunten en de verschillende levensfasen.

Het kennisdocument  'Industriële Procesbeveiligingen’ is opgesteld om eenduidigheid te bewerkstelligen bij het beoordelen van procesbeveiligingen. Er wordt op een zo overzichtelijk mogelijke manier inzicht gegeven in de wijze waarop procesbeveiligingen hun toepassing vinden in de procesindustrie.

 

Training en opleiding
De pagina Training & opleiding is in een nieuw jasje gestoken. De pagina biedt nu een actueel overzicht van informatiebijeenkomsten, opleidingen en maatwerktrainingen. De pagina is nu nog verstopt tussen de inhoudelijke thema's, maar krijgt binnenkort een plek in de hoofdstructuur van de website.  Zijn er opleidingen of bijeenkomsten die u mist? Geef het door aan info@relevant.nl!

 

De IPO werkgroep Training en Opleiding werkt vanaf 2009 nauw samen met de werkgroep Relevant, zodat het kennisnetwerk versterkt wordt. Er wordt oa. nagedacht over de ontsluiting van de kennis uit de kennistafels naar de bredere doelgroep.

Landelijke dossiers

Feestelijke lancering nieuwe PGS beheerorganisatie
Sinds donderdag 5 maart is de nieuwe structuur voor het onderhoud en beheer van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS reeks) een feit. Het Nederlands Normalisatie-instituut NEN, dat deze opdracht voor het Ministerie van VROM uitvoert, gaf op deze dag tekst en uitleg over de nieuwe structuur aan alle belanghebbenden uit het PGS netwerk. Ook vond de lancering plaats van de website: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Op deze site kunnen belanghebbenden vanaf nu terecht om de PGSen te downloaden, vragen te stellen en informatie over de werkwijze van de beheerorganisatie te verkrijgen. Vanaf nu is er dus één duidelijke ingang voor iedereen als het de PGS-reeks betreft.

Meer informatie kunt u verkrijgen via genoemde website of via
pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Veldwerk: project uitgelicht

Bestuurlijke conferentie programma Brabant Veiliger

Op 2 maart 2009 vond in het Brabantse provinciehuis een bestuurlijke conferentie plaats over de stand van zaken van het programma Brabant Veiliger 2006-2010. Heeft de programmafinanciering van VROM ertoe geleid dat Brabantse gemeenten hun ev-taken inmiddels kwalitatief goed uitvoeren? Ofwel: voldoen de gemeenten aan de eisen die de Maatlat Externe Veiligheid stelt? De balans opmakend blijkt dat slechts eenderde van de Brabantse gemeenten beschikt over minimaal twee externe veiligheidsdeskundigen. De rest kan alleen aan de Maatlat EV voldoen door deskundigheid in te huren. Daar is op zich niets op tegen, maar het is zowel inhoudelijk als financieel jammer als elke gemeente zelf deskundigheid gaat aantrekken.

 

Samenwerken moet

De komende jaren moet de kwaliteit van het externe veiligheidheidsbeleid dan ook verder omhoog worden gebracht door samenwerking tussen gemeenten en andere betrokken instanties. Doel is dat zij kennis en capaciteit beschikbaar maken voor elkaar.  Tijdens de bestuurlijke conferentie hebben de aanwezige bestuurders de eerste verkenningen gedaan naar mogelijke vormen van samenwerking op het terrein van externe veiligheid.

 

De komende maanden gaan die verkenningen verder in het project “Opstellen plan Brabantse samenwerking EV na 2010”. Tegelijk houdt de provincie zich ook bezig met de verkenning naar de organisatie van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze verkenning zal leiden tot één of meerdere modellen voor Brabantse samenwerking. Het programmabureau Brabant Veiliger wil daar graag bij aansluiten om niet voor externe veiligheid een aparte samenwerkingsvorm te hoeven optuigen. Doel is hoe dan ook dat provincie, gemeenten, milieudiensten, brandweren en andere betrokken partijen in 2010 een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, op basis waarvan in 2011 elke organisatie kan voldoen aan de Maatlat EV.

 

Lokale beleidsontwikkeling externe veiligheid Friese overheden
Friesland voert het project Visie Externe Veiligheid gemeenten in Friesland uit. Het project richt zich op het ondersteunen van Friese gemeenten bij het opstellen van een eigen beleidskader voor externe veiligheid (EV). Op 19 maart werd de aftrap gegeven in een bijeenkomst voor bestuurders en ambtelijk betrokkenen van alle Friese gemeenten, waarbij gedeputeerde Adema de meerwaarde van een gemeentelijke Visie EV heeft benadrukt. Er waren veel bestuurders en ambtenaren aanwezig. Alle Friese gemeenten waren vertegenwoordigd of lieten zich vertegenwoordigen door de Milieu Advies Dienst (MAD). Na de bijeenkomst meldden zich negen gemeenten spontaan aan om een EV-visie voor hun gemeente op te stellen. Verwacht wordt dat binnenkort nog een aantal gemeenten zich gaan aanmelden. De visies worden opgesteld met ondersteuning van adviesbureau Royal Haskoning. Naar verwachting is het project medio juli afgerond. Ook de provincie Fryslân zal een provinciale Visie EV opstellen.

 

Waarom een gemeentelijke Visie?

In een Visie Externe Veiligheid kan een gemeente duidelijk maken welke externe veiligheidsrisico's aanwezig zijn en hoe men met huidige en toekomstige risico's wenst om te gaan. De Visie Externe Veiligheid heeft dus een directe relatie tot ruimtelijke ontwikkeling en milieuvergunningverlening. Een Visie Externe Veiligheid zorgt voor uniformiteit in het gemeentelijke beleid en versnelt en vereenvoudigt de besluitvorming. Ten slotte worden (soms kostbare) ad hoc besluiten voorkomen.

Daarnaast heeft een Visie EV de volgende meerwaarde:

-          Duidelijkheid en helderheid: welke risico’s accepteren we wel en welke niet.

-          Invulling geven aan de verantwoordingsplicht groepsrisico.

-          Verantwoording aan bestuur, burgers, bedrijven en medeoverheden.

-          Integraal beleid i.p.v. ad hoc beleid.

-          Voorkomen van saneringen en hoge investeringskosten voor bedrijven.

-          Uniforme en snelle besluitvorming, eenvoudigere procedures.

-          Voorbeeldfunctie voor uw burgers en bedrijven.

-          Afstemming gemeentegrensoverschrijdende EV-aspecten.

Selectie nieuwe documenten op www.relevant.nl

 

[doorsturen]  [wijzigen]  [afmelden]