Nieuwsbrief Relevant, mei 2009


Nieuws uit de kennistafels
Stand van zaken IPO-projecten
Training en opleiding

Landelijke dossiers
Veldwerk: projecten uitgelicht
Selectie nieuwe documenten op www.relevant.nl

Nieuws uit de kennistafels

Kennistafel techniek
De kennistafel wordt (met een nieuwe voorzitter) voortgezet met deelnemers van provincies en instituten (DCMR, Infomil, NVBR, Veiligheidsregio). Het bedrijfsleven (branche-niveau) wordt uitgenodigd wanneer daar in de kennistafel aanleiding toe bestaat. Centraal staat het thema ‘Stand der Techniek’. Het onderwerp ‘Inherente Veiligheid’ komt later dit jaar aan bod.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst begin juni buigt de kennistafel zich over proces en inhoud. Een stevig deel van de agenda zal worden gewijd aan een (her)bezinning over hoe als kennistafel (c.q. overheden) om te gaan met het onderwerp Stand der Techniek. Welke insteek kiezen we? Waar zit de toegevoegde waarde qua inhoud (wat zijn de kwesties waar we ons op richten?) en qua proces (hoe komen we zo goed mogelijk van een idee naar uitgewerkte, toegankelijke en nuttige informatie?). In de middag zullen we aandacht besteden aan een aantal onderwerpen die de deelnemers zelf inbrengen.  

Kennistafel Risicocommunicatie
Voor dit jaar staan er weer een grote en een kleine tafel op het programma. Daarnaast wil de kennistafel risicocommunicatie een special organiseren met de kennistafel groepsrisico.
  

Kennistafel groepsrisico

Op 19 mei is er een kennistafel groepsrisico. Dit jaar zullen nog twee bijeenkomsten volgen. Op 19 mei stonden onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Uitwerking resultaten Relevant congres
    Tijdens het Relevant-congres van december heeft de kennistafel groepsrisico een simulatiespel uitgevoerd dat zou moeten leiden tot een voorbeeld van de perfecte verantwoording van het groepsrisico. Het simulatiespel, waaraan negentig mensen deelnamen, verliep naar wens, maar heeft die perfecte verantwoording nog niet opgeleverd. De kennistafel gaat daar wel mee verder.
  • MAL-groepsrisico
    De MAL-groepsrisico is een nieuw instrument dat binnenkort wordt geïntroduceerd. De Nieuwsbrief over de MAL belooft dat het instrument een belangrijk hulpmiddel zal worden bij de verantwoording. De projectgroep MAL groepsrisico zal de MAL presenteren aan de leden van de kennistafel.
  • Invalshoeken voor een goede verantwoording van het groepsrisico 
    Een belangrijk doel van de kennistafel groepsrisico is om goede voorbeelden, tips en best practices te formuleren voor de verantwoording van het groepsrisico. Daarin past de uitnodiging aan Rob Geerts van AVIV om een inleiding te houden over en discussie aan te gaan met de kennistafel over wat de invalshoeken zijn voor een goede verantwoording van het groepsrisico.

Het verslag verschijnt binnenkort op www.relevant.nl.

De kennistafel groepsrisico wil graag voorbeelden ontvangen van geslaagde, maar ook van niet geslaagde verantwoordingen van het groepsrisico. Heeft u dergelijke voorbeelden, neemt u dan contact op met de kennistafel groepsrisico via info@relevant.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de verantwoording van het groepsrisico.

 

De kennistafels communiceren via www.relevant.nl en deze nieuwsbrief. In december 2009 verzorgen zij bovendien een deel van het programma op het jaarlijkse Relevant congres. Wilt u meer weten of heeft u suggesties of ideeën die voor de kennistafels van belang zijn? Laat het ons weten via info@relevant.nl.

Stand van zaken IPO-projecten
IPO Milieukwaliteitseisen EV in ruimtelijke plannen
Dit IPO-project doet onderzoek naar de juridische mogelijkheden om externe veiligheid in bestemmingsplannen te borgen. Op dit moment is onduidelijk welke juridische middelen er zijn om milieukwaliteitseisen op te nemen en te handhaven in bestemmingsplannen, maar bijvoorbeeld ook in bouwvergunningen. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om de niet ruimtelijk-gerelateerde externe veiligheidsmaatregelen en voorwaarden in ruimtelijke plannen op te nemen en zo potentiële saneringssituaties te voorkomen.
Het project valt onder het thema Ruimtelijke ordening en levert een bijdrage aan de volgende doelen:
- verbetering van ruimtelijke verankering van externe veiligheidseisen;
- opbouwen en borgen van RO- en EV-kennis;
- bevorderen van uniformiteit in de uitwerking in de ruimtelijke ordening;
In mei vindt de aftrap van het project plaats. De DCMR is trekker van het project. Deelnemers zijn onder meer de provincies Noord-Holland, Friesland, Gelderland en Utrecht.

Training en opleiding
De pagina Opleiding staat vanaf nu in de hoofdstructuur van de website. Dat maakt het zoeken naar bijeenkomsten en cursussen een stuk makkelijker! Heeft u suggesties? Mail naar info@relevant.nl.

Landelijke dossiers

Inherent Veiliger Produceren

De quick scan tool waarmee bedrijven het inherent veiligheidspotentieel van hun bedrijf kunnen toetsen en verbeterslagen daarin kunnen identificeren is gereed om te testen. Het gaat om een ‘webbased tool’ waarop men kan inloggen met username en password. De tool wordt getest in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en in het Rijnmondgebied. Een aantal bedrijven is daarvoor al benaderd. Het testen van de tool wordt door middel van een interview uitgevoerd. In overleg met het bedrijf worden bij het interview één of meer bedrijfsonderdelen doorgelicht. Het bedrijf ontvangt een rapport waarin de eventuele opties per bedrijfsonderdeel zijn opgenomen. Naast het rapport vindt ook een evaluatie van de tool plaats. Afhankelijk van deze evaluatie kan het zijn dat de tool wordt aangepast. Meer informatie over de tool is te verkrijgen bij Harold Pijnenburg (provincie Noord-Brabant, tel. 073-680 85 03), Jacques van Steen (DCMR, 010-246 82 88) of Hans van Kempen (provincie Zeeland, tel. 0118-63 11 30). 

 

LPG-tankstations

Over te hanteren afstanden en sanering van LPG-tankstations hebben veel gemeenten vragen. Het Bevi verplicht gemeenten om vóór 1 januari 2010 niet-urgente saneringssituaties bij LPG-tankstations op te lossen. Tegelijk is er een convenant 'LPG-autogas', waarin onder andere generieke maatregelen zijn afgesproken.

 

Hittewerende voorziening

Een van de afgesproken maatregelen uit het convenant is de hittewerende voorziening bij LPG-tankwagens. Deze voorziening is nog niet gerealiseerd, terwijl hier in de te hanteren sanerings-afstanden (Bevi/Revi) al wel van uitgegaan wordt. Op dit moment vindt overleg plaats tussen het Ministerie van VROM en de LPG-branche over de planning en de toepassing van zogenoemde hittewerende 'dekens'. Binnenkort komt hierover uitsluitsel.

 

Rol kennistafel saneren

In de kennistafel is herhaaldelijk gesproken over LPG-tankstations. De Kennistafel Saneren heeft bovendien in twee memo's aan het Rive-overleg (overleg tussen Rijk, IPO en VNG over externe veiligheid) haar zorg uitgesproken over deze situatie. Gemeenten zijn niet op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het convenant en weten daardoor niet welke acties zij moeten ondernemen om tijdig aan het Bevi te kunnen voldoen. De afgelopen twee kennistafelbijeenkomsten is met het Ministerie van VROM gesproken over deze situatie. Zie voor nadere informatie de stukken en verslagen van de kennistafel saneren op 3 februari 2009 en 14 april 2009.

 

Wat nu?

VROM zal op korte termijn door middel van een vraag en antwoord document gemeenten informeren over hoe zij in diverse situaties om kunnen gaan met saneringssituaties. Hierin zal onder andere worden aangegeven welke partij welk initiatief neemt en wat van gemeenten wordt verwacht.

Veldwerk: projecten uitgelicht

Praktijkdag gemeentelijke toezichthouders in Groningen

Op 15 april heeft het steunpunt externe veiligheid Groningen samen met de handhavingsacademie Noord een praktijkdag georganiseerd voor toezichthouders van de gemeenten. De dag stond in het teken van toezicht bij LPG-tankstations gericht op externe veiligheid. LP-gas (leverancier van autogas) verleende medewerking aan de bijeenkomst.

 

Het ochtend programma bestond uit vier presentaties over de theorie. Willem Niessink  (steunpunt externe veiligheid Groningen) vertelde over de basisprincipes van externe veiligheid zoals beschreven in het BEVI en REVI (klik hier voor de presentatie). Michiel Kasteleijn  (regionale brandweer) gaf uitleg over het raamplan LPG. Dit is een uniform rampbestrijdingsplan voor alle LPG-tankstations in de provincie Groningen (klik hier voor de presentatie). Rinus Blankestijn (LP-Gas) vertelde hoe LP-gas de regels hanteert en welke veiligheidsmaatregelen ze nemen bij zowel het tankstation als bij transport en het lossen van LPG (klik hier voor de presentatie). De ochtend werd afgesloten door Roy Gierman (gemeente Leek). Hij liet aan de hand van foto's zien waar je als toezichthouder op moet letten tijdens een inspectiebezoek (klik hier voor de presentatie).

 

Na de lunch bezochten de deelnemers in twee groepen een LPG-tankstation. Een groep ging hiervoor naar Leek, de andere groep bezocht een tankstation in de stad Groningen. Tijdens dit bezoek konden de deelnemers de opgedane kennis in praktijk brengen. Onder leiding van Rinus Blankestijn en Roy Gierman controleerden zij de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidskleppen. LP-gas demonstreerde hoe het lossen van een LPG tankauto er aan toegaat. Tijdens het lossen zijn de technische veiligheidsvoorzieningen van de tankauto gecontroleerd, inclusief de noodstop.

 

De toezichthouders hebben een goede indruk gekregen van de veiligheid in de praktijk. Ze weten nu nog beter waar ze op moeten letten bij de controle op een LPG-tankstation. En Groningen is, als het gaat om deskundigheid van toezichthouders, weer een stukje veiliger geworden.  

Selectie nieuwe documenten op www.relevant.nl

 

[doorsturen]  [wijzigen]  [afmelden]