Nieuwsbrief Relevant, juni 2010


Jaarcongres 2010
Nieuws uit de kennistafels
Minisymposium Groepsrisico
Veldwerk project uitgelicht
Nieuwe documenten op www.relevant.nl


Jaarcongres 2010

Op 7 december 2010 organiseert Relevant netwerk externe veiligheid voor de vijfde keer haar jaarlijkse landelijke congres. Het wordt dit jaar een bijzonder congres. De programmaperiode 2006-2010 wordt afgesloten. We schenken aandacht aan de behaalde resultaten. Maar we kijken vooral ook vooruit. Wat zijn de accenten voor de periode 2011-2014? Welke kansen moeten we grijpen en hoe vullen we deze in? Denk hierbij aan thema's als de verantwoording van het Groepsrisico, Transport van Gevaarlijke Stoffen en aspecten als organisatie en (kwaliteits-)borging binnen het werkveld en de samenwerking met omliggende werkvelden. Voor meer informatie over (bijdragen aan) het programma, registratie en kosten: klik hier.

Nieuws uit de Kennistafels

Kennistafel Ruimtelijke Ordening en Saneren
De kennistafel Ruimtelijke Ordening en Saneren heeft vergaderd op 25 maart. Tijdens die bijeenkomst stonden drie heel verschillende onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp was ‘De EV effecten van tunnels op de RO”. Tunnelveiligheid heeft de afgelopen jaren in Nederland een grote sprong voorwaarts gemaakt. Het denken over tunnels in de EV is echter nog alles behalve een uitgekristalliseerd geheel. Vanuit het Centrum Ondergronds Bouwen werd een presentatie verzorgd over onder meer de volgende onderwerpen: mag een tunneldak worden gebruikt voor bebouwing? Wat mag er wel en niet op een tunneldak? Hoe zit het met de tunnelmonden?

Het tweede onderwerp op de agenda betrof het idee om te komen tot risico-concentratiegebieden. De provincie Zuid-Holland werkt in het kader van het project ‘Risicon’ de mogelijkheden van het concentreren van risicobronnen (inrichtingen en vervoersstromen) uit. De mogelijkheden en aandachtspunten voor het vervolg van het project zijn besproken.

De komende periode zijn er diverse nieuwe besluiten en aanpassingen van de regelgeving voorzien die voor de keuzes bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen van groot belang zijn. Het is soms zeer aantrekkelijk en in andere gevallen feitelijk noodzakelijk om te anticiperen op die aangekondigde ontwikkelingen. Maar hoe reëel is het om op die ontwikkelingen te anticiperen en welke risico’s heeft dat in zich? In een inleiding is een overzicht van geplande aanpassingen in de regelgeving gepresenteerd, waarna de mogelijkheden tot anticipatie zijn doorgenomen.

Tenslotte hebben de deelnemers zich gebogen over een specifieke praktijkcasus van een van de leden van de kennistafel. Hoewel een kleine casus, bleek die veel aspecten te bevatten. Bovenal werd echter duidelijk dat het uitleggen van de veronderstelde logica van het EV-beleid aan niet-EV-ers bepaald niet gemakkelijk is. 

Op vrijdag 25 juni 2010 heeft de kennistafel Ruimtelijke Ordening en Saneren het industriegebied van Rotterdam-Rijnmond bezocht. Doel was de dilemma's op het gebied van externe veiligheid en de ruimtelijke ontwikkelingen visueel te maken. Met medewerking van de DCMR zijn diverse plekken bezocht waar risicovolle bedrijfsactiviteiten en de functies werken, wonen en recreëren elkaar zeer dicht (soms tot op enkele meters) naderen. Voorbeelden zijn de industrie rondom woonkernen Heijplaat en Pernis, de vestiging van horeca en kantoorfuncties te midden van inrichtingen en routes met gevaarlijke stoffen.

Daarnaast zijn de actualiteiten in de regelgeving en jurisprudentie (juridische koppeling tussen EV-beleid en bouwkundige maatregelen) uitgebreid aan de orde geweest; tijdens de volgende bijeenkomst zal hier met VROM over worden gesproken.

Voor een LPG-saneringssituatie is het niet geheel afvullen van tanks (met een blokkering daarbij) in een concrete situatie een oplossing gebleken; wellicht ook elders toepasbaar?

De uitkomsten van het nieuwe programma CAROLA stemmen tot nadenken; het programma lijkt wel erg gevoelig voor normale praktijkvariaties hetgeen de besluitvorming over de saneringsnoodzaak bij buisleidingen niet ten goede komt.

De volgende bijeenkomst van de kennistafel is op dinsdag 19 oktober.

Kennistafel Buisleidingen
De eerste bijeenkomst van de kennistafel buisleidingen voor 2010 heeft plaatsgevonden op 1 juni. Het hoofdthema van deze bijeenkomst was verantwoording van het groepsrisico. Het aantal deelnemers heeft zich uitgebreid, met name vanuit de veiligheidsregio’s. Daarnaast kan ten aanzien van buisleidingen het volgende nieuws gemeld worden:

•          Het Platform Transportveiligheid heeft op donderdagochtend, 24 juni in samenwerking met de Kennistafel Buisleidingen van Relevant een netwerkbijeenkomst ‘Veilig transport via buisleidingen’ georganiseerd.

•          Het ministerie van VROM organiseert in november vier landelijke informatiebijeenkomsten over buisleidingen. Het Bevb en de Structuurvisie buisleidingen zullen tijdens deze bijeenkomsten worden toegelicht.

•          De verwachting is dat de 2e fase plan m.e.r. van de Structuurvisie buisleidingen en het ontwerp Structuurvisie buisleidingen in januari 2011 ter inzage worden gelegd.

Minisymposium groepsrisico

Op 24 juni vond een zeer geslaagde bijeenkomst plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Circa 175 deelnemers werden op deze door Relevant netwerk externe veiligheid georganiseerde middag geïnformeerd over de samenhang tussen een viertal IPO-projecten gericht op de verantwoording van het Groepsrisico. Onder leiding van Arie Deelen vond aan de hand van een prikkelende casus een geanimeerde discussie plaats. Voor de presentaties en de casus: klik hier. 

Veldwerk project uitgelicht

Jaar van transport en veiligheid
Op 29 juni presenteerde Maarten Worp, projectleider incidentscenario, het eindrapport van het project incidentscenario. Lilian Weber, stuurgroeplid transport en veiligheid, nam het rapport in ontvangst. Hiermee is het eerste deelproject van transport en veiligheid Zuid-Holland afgerond. Binnen het programma werken vier veiligheidsregio's en provincie samen om het vervoer van gevaarlijke stoffen veiliger te maken.
 
Het projectteam heeft een interregionaal incidentscenario opgesteld aan de hand van de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel. Per vervoersmodaliteit is een 'grootste gevolg' en een 'meest waarschijnlijk' scenario opgesteld. Op basis van impact- en waarschijnlijkheidsbeoordeling is besloten het incidentscenario buisleidingen verder uit te werken.

In het rapport vindt u de resultaten van het project en wordt het incidentscenario buisleiding verder toegelicht en uitgewerkt. Dit rapport levert input voor het deelproject rampenoefening, dan wel de operationele rampenoefening. Er zal ook een bestuurlijke rampenoefening plaatsvinden, maar hierbij wordt uitgegaan van een ongeval met een schip op de grens van drie veiligheidsregio’s.

Op de bijeenkomst waren leden van de programmaorganisatie transport en veiligheid Zuid-Holland en experts die hebben meegewerkt aan het opstellen van het incidentscenario aanwezig. 
De projectleiders van de andere deelprojecten - visie op vervoer gevaarlijke stoffen, risicocommunicatie en rampenoefening – presenteerden de voortgang van hun project. Zo kregen de aanwezigen een helder beeld van de voortgang van het hele programma transport en veiligheid Zuid-Holland.

Voor vragen/opmerkingen transportenveiligheid@pzh.nl

Voor meer informatie over het jaar van transport en veiligheid klik hier.
Nieuwe documenten op www.relevant.nl

- Nieuwsbrieven Mal Groepsrisico, diverse partijen
- Project incidentscenario transport gevaarlijke stoffen, projectgroep Incidentscenario
- Beleidsinstrument Mal Groepsrisico, Provincie Noord-Brabant
- Netwerkbijeenkomst Zuid-Holland 8 juni 2010, div.
- Borging maatregelen - IPO 11, IPO
- CO2 opslag, internet onderzoek, Intomart Gfk

[doorsturen]  [wijzigen]  [afmelden]