Nieuwsbrief Relevant, oktober 2010


Jaarcongres 2010
Nieuws uit de kennistafels
Project uitgelicht
Nieuwe documenten op www.relevant.nl


Jaarcongres 2010

Inschrijving jaarcongres Relevant 2010 geopend
Op dinsdag 7 december 2010 is de ReeHorst te Ede dé plek voor iedere overheidsprofessional die werkt aan een veiligere leefomgeving. Beleidsmedewerkers en adviseurs Ruimtelijke ordening en Externe Veiligheid en hulpverleners slaan de handen ineen en wisselen praktische oplossingen uit waar u wat aan heeft. Dit jaar wordt het een bijzonder congres. Het vijfde jaarcongres van Relevant, de afsluiting van de programmaperiode 2006-2010 en de overgang naar de programmaperiode 2011-2014. We zullen u in gepaste stijl ontvangen. Het jaarcongres van Relevant netwerk externe veiligheid wordt georganiseerd in samenwerking met IPO, VNG, NVBR, RIVM en Infomil. Voor meer informatie over programma en aanmelding klik hier. 
 

Nieuws uit de kennistafels

Kennistafel Buisleidingen
De volgende bijeenkomst van de kennistafel buisleidingen zal plaatsvinden op 9 november. In deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- hoogspanning in relatie tot staal 
- rekenmethodiek overige stoffen
- het jaarcongres
Verder zal er nog een praktijkcasus worden behandeld.

Ten aanzien van buisleidingen kan het volgende nieuws worden gemeld:
●    De AMvB buisleidingen is gepubliceerd: Zie de website van Relevant voor de publicatie;
●   Er kan nu daadwerkelijk met het rekenprogramma CAROLA worden gerekend. Zie de website van het RIVM voor meer informatie;
●   Het ministerie van VROM organiseert op 12 oktober een conferentie buisleidingen. Onderwerpen die op de agenda staan zijn de structuurvisie buisleidingen, nieuwe regelgeving voor buisleidingen en workshops;
●  De kennistafel Ruimtelijke Ordening & Saneren heeft in overleg met de kennistafel Buisleidingen een notitie opgesteld waarin aandachtspunten zijn geformuleerd ten aanzien van de implementatie van het rekenprogramma CAROLA. Zie de website van Relevant voor de notitie.
 
 

Project uitgelicht

Eindrapport ‘Evaluatie verantwoording groepsrisico’
Op 31 augustus 2010 is het eindrapport ‘Evaluatie verantwoording groepsrisico’  verschenen.  Met dit rapport voldoet de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan haar toezegging aan de Tweede Kamer om in 2010 het instrument ‘verantwoordingplicht groepsrisico’ bij inrichtingen met gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen te evalueren en waar nodig aan te passen. Het onderzoek heeft betrekking op twee domeinen: de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening.
Doelstellingen van de beleidsevaluatie waren:
1. Bepalen hoe de hoogte van het groepsrisico zich per sector en regio heeft
ontwikkeld. Is er sprake is van een (beleids)effect?
2. Bepalen van de mate waarin het groepsrisicobeleid met een verantwoordingsplicht
bijdraagt aan het veiligheidsniveau. Is er een causaal verband tussen (de
toepassing van) de verantwoordingsplicht en het bereikte beleidseffect?
3. Formuleren van verbetervoorstellen voor het huidige beleid als daarvoor aanleiding
is.
 

Nieuwe documenten op www.relevant.nl

·         Regionaal Uitvoeringsplan Risicocommunicatie Fryslân 2010-2014,  provincie Friesland

·         Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico transport,  Ministerie van Verkeer en Waterstaat

·         CO2 onder de Grond, Ministerie van Economische Zaken/VROM

·         Besluit externe veiligheid buisleidingen, VROM

·         CAROLA aanvraagprocedure BG, VELIN en NOPEGA

·         Rapport Adviesraad Gevaarlijke Stoffen over het berekenen van risico's ev + de reacties op dit rapport

[doorsturen]  [wijzigen]  [afmelden]