Výroční finanční zpráva
2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.
• WOOD & Company Retail podfond •
WOOD & Company Office podfond
• WOOD & Company AUP Bratislava podfond
• WOOD & Company Blockchain+ podfond
1/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
OBSAH
ČlánekStrana
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA...............................................................................................................................3
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVU........................................5
PROFIL INVESTIČNÍHO FONDU ...........................................................................................................................6
WOOD & COMPANY RETAIL PODFOND............................................................................................................22
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA WOOD & COMPANY RETAIL PODFOND........................................................................29
ZPRÁVA AUDITORA WOOD & COMPANY RETAIL PODFOND.....................................................................
72
WOOD & COMPANY OFFICE PODFOND ...........................................................................................................
75
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA WOOD & COMPANY OFFICE PODFOND........................................................................
92
ZPRÁVA AUDITORA WOOD & COMPANY OFFICE PODFOND ...................................................................
136
WOOD & COMPANY AUP BRATISLAVA PODFOND........................................................................................
139
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA WOOD & COMPANY AUP BRATISLAVA PODFOND ....................................................
145
ZPRÁVA AUDITORA WOOD & COMPANY AUP BRATISLAVA PODFOND.................................................
184
WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN+ PODFOND.............................................................................................
187
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN+ PODFOND ........................................................
190
ZPRÁVA AUDITORA WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN+ PODFOND .....................................................
224
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY.............................................................................................
227
ZPRÁVA O VZTAZÍCH.........................................................................................................................................
228
ZPRÁVA AUDITORA WOOD & COMPANY, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM
KAPITÁLEM, A.S. .....................................................................................................................................
231
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA WOOD & COMPANY, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM,
A.S. ............................................................................................................................................................
239
2/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“) je
samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů, jehož podfondy jsou zaměřeny na alternativní
finanční aktiva. V roce 2023 Fond spravoval celkem 5 podfondů, z nichž tři dnes již tradiční realitní
podfondy, WOOD & Company Retail podfond, WOOD & Company Office podfond a WOOD & Company
AUP Bratislava podfond, které jsou zaměřené na investice do kvalitních komerčních nemovitostí, zejména
pak do kancelářských budov a maloobchodních center. Ke konci roku 2023 dosahovala tržní hodnota aktiv
ve správě Fondu 1 178 mil. EUR. Dále Fond v září roku 2023 založil WOOD & Company Blockchain+
podfond, zaměřený na investice do renomovaných českých i zahraničních investičních fondů investujících
do technologií založených na blockchainových řešeních. Strategií tohoto podfondu je využití růstového
potenciálu odvětví blockchainových technologií na základě pronikání do praktických aplikací v rámci
fungování ekonomiky, podnikání i běžného života společnosti. Podfond byl sice založen na konci září roku
2023, ale započal svoji činnost až v lednu roku 2024. V současné době tento podfond spravuje majetek
zhruba v hodnotě 12 milionů EUR. V říjnu roku 2023 ještě vzniknul WOOD & Company Logistics podfond.
Tento podfond se dá přiřadit k dalším nemovitostním podfondům ve správě Fondu, ale na rozdíl od nahoře
již tradičních nemovitostních podfondů, které investují většinou již do fungujících komerčních nemovitostí,
Logistics podfond financuje výstavbu logistických areálů a po jejich dokončení a pronajmutí společně
s developerskými společnostmi projekt prodává a tím realizuje výnos pro majitele investičních akcií.
V současné době podfond spravuje zhruba 37 mil EUR.
Popis hlavník rizik a nejistot
Jak hodnotit ten rok minulý? Po dramatickém období světové pandemie v letech 2020 a 2021 byl rok 2022
poznamenán dramatickými událostmi, které se odehrávali v Evropě a na lokálních a světových trzích. Rok
2023 byl v případě našich tradičních nemovitostních fondů spíše rokem konsolidačním, kde docházelo
k vyhodnocování investic za účelem snížení uhlíkové stopy do budoucích let, dále ke zdokonalování
procesů pro řízení portfolia komerčních nemovitostí. Také na straně nemovitostního týmu došlo
k posilování manažerského týmu. Druhá polovina roku 2023 byla potom zaměřena na přípravu nových
podfondů, které byly na konci roku otevřeny a zahájily činnost až na samém konci roku nebo na začátku
roku 2024. V případě Office podfondu jsme se v druhé polovině roku 2023 soustředili na akvizici další
kancelářské budovy v centru Varšavy – Concept Tower. Transakce byla nakonec dokončena na začátku
roku 2024.
Rok 2023 byl pro nás složitý z hlediska kontinuálního zvyšování yieldů v případě valuací našich komerčních
nemovitostí, což souvisí s vysokými sazbami úročení na eurových půjčkách. Naštěstí se tento trend dařilo
vyvažovat vyššími příjmy z nájemného díky inflačním doložkám v nájemních smlouvách.
Představenstvo Fondu zvážilo a analyzovalo potenciální dopady válečného konfliktu na Ukrajině na své
aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní
jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12. 2023 zpracována za předpokladu, že Fond bude
nadále schopen pokračovat ve své činnosti.
Výsledky Fondů
Přes složité podmínky na trhu s komerčními realitami, se kterými se naše podfondy potýkaly, jsou výsledky
fondů opět na velmi slušné úrovni.
Držitelé investičních akcií Office podfondu třídy EUR si za rok 2023 připsali výnos na úrovni 6,98 % p.a.,
držitelé CZK třídy investičních akcií připsali výnos 10,70 % p.a. Akcionáři Retail podfondu si za rok 2023
připsali 13,46 % p.a. u EUR třídy investičních akcií a 16,72 % p.a. u CZK třídy investičních akcií. Výnos
eurové třídy investičních akcií AUP Bratislava podfondu včetně vyplacené dividendy za rok 2023 dosáhl
9,48 %. Výnos korunové třídy investičních akcií AUP Bratislava podfondu včetně vyplacené dividendy za
rok 2023 dosáhl 12,75 %. Fondy WOOD & Company Blockchain+ podfond a WOOD & Company Logistics
podfond ještě neměly v roce 2023 žádné valuační období.
Hlavní pilíře úspěchu
I když jsou výsledky v Office podfondu za rok 2023 nižší než bývají, vzhledem k situaci na trhu komerčních
kancelářských budov, jsou tyto výsledky vynikající. Zatímco mnoho zahraničních i místních realitních
3/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
fondů, zaměřených na podobné tipy aktiv v roce 2023 odepisovaly menší i větší části svých hodnot, WOOD
& Company Office podfond zaznamenal solidní výnos i v této turbulentní době. U Retail podfondu
dosahujeme velmi dobré výsledky kontinuálně již osmým rokem a věříme, že jsou výsledkem dvou
základních pilířů v činnosti Fondu. Prvním pilířem je nastavení a důsledná realizace správné strategie, která
je postavena na dlouhodobě udržitelném investičním a obchodním modelu. Ten vychází ze zásady, že
předpokladem růstu hodnoty každé nemovitosti je její cash-flow vycházející z dlouhodobě udržitelného
nájmu, který je generován díky diverzifikovanému portfoliu nájemců na budovách. Naše budovy mají oproti
tzv. prime budovám poměrně široké portfolio nájemníků a vysokou obsazenost, což poskytuje dostatečný
polštář pro udržení, nebo dokonce mírné zvýšení ocenění budov i v současné době, kdy dochází důsledkem
zvyšování úrokových sazeb také ke zvyšování oceňovacích yieldů; čímž dochází u některých budov na trhu
ke snižování jejich komerční hodnoty. Naproti tomu jde ale nadprůměrně vysoká inflace, která se díky
inflačním doložkám obsažených v naprosté většině nájemních smluv projevuje celkovým zvyšováním tržních
nájmů v takřka všech segmentech komerčních realit. Dalším faktorem, který ovlivňuje úroveň tržního
nájemného je prudký nárůst stavebních nákladů, který má za příčinu plošné zvýšení nájemného na nových
budovách, které vstupují na trh komerčních nemovitostí. Oba tyto faktory zvyšují výrazným způsobem příjmy
z nájmu na budovách a tím posilují cash-flow nemovitostních společností. Tento pozitivní trend plně
kompenzuje nárůst úrokových sazeb a představenstvo Fondu věří, že toto bude platit minimálně i pro první
polovinu roku 2024.
Druhým pilířem našich fondů je aktivní správa a řízení našich budov, což nám umožňuje efektivně a
flexibilně spravovat naše aktiva. Díky této strategii můžeme lépe reagovat na různé potřeby a přání našich
zákazníků a zajistit vysokou kvalitu služeb poskytovaných našimi týmy na budovách a tím zajistit
dlouhodobou udržitelnost nájemníků na našich nemovitostech.
Obchodní události roku 2023
V druhé polovině roku jsme započali vyjednávání s finančními institucemi za účelem zajištění nového
financování u maturujícího úvěru u společnosti C&R Developments, která vlastní obchodní a administrativní
centrum Harfa. V prvním čtvrtletí 2024 jsme podepsali nový Term Sheet a tím zajistili hladké pokračování
projektu Harfa. Zároveň jsme v minulém roce započali projekt na revitalizaci obchodního centra Harfa.
Momentálně vyhodnocujeme několik designových studií a počítáme feasibility těchto projektů. V roce 2024
bychom chtěli vybrat jednu z variant a připravit projektovou dokumentaci.
V druhé polovině roku jsme vyjednali akvizici nové kancelářské budovy v centru Varšavy – Concept Tower.
K uzavření transakce došlo z administrativních důvodů až v prvním čtvrtletí roku 2024. Varšava pro nás
zůstává klíčovou lokací, a máme zájem naše portfolio tam dále rozšiřovat.
Dále jsme v roce 2023 nastartovali dva nové podfondy, které započaly se svou činností až v roce 2024.
Nicméně příprava projektů pro tyto podfondy probíhala již v roce 2023 a to zejména vyjednáním prvního
projektu pro podfond Logistics s významným polským developerem společností 7R na projekt výstavby
logistického centra o rozloze překračující 150 tisíc čtverečních metrů na hlavní polské dálnici A1
u městečka Tczew, cca 40 km od největšího polského přístavu Gdaňsk.
Pro rok 2024 má Fond za cíl aktivně spravovat a zvyšovat hodnotu nemovitostí v portfoliu všech realitních
podfondů s cílem udržet vysokou obsazenost, silné cash-flow a nízkou zadluženost.
ESG
Fond se aktivně hlásí ke správné praxi v oblasti ESG. Fond chce postupně v rámci připravované ESG
Strategie zavádět postupy a činnosti s cílem zlepšovat energetickou účinnost a efektivitu našich budov a
fungovat jako zodpovědný investor a partner pro všechny členy komunity, ve které podniká.
Za představenstvo,
Marek Herold
předseda představenstva
4/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ
FINANČNÍ ZPRÁVU
Podle našeho nejlepšího vědomí podává tato výroční finanční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční
situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho podfondů za rok 2023 a o vyhlídkách
budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření Fondu a jeho podfondů.
Marek Herold
předseda představenstva
Jiří Hrbáček
místopředseda představenstva
5/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
PROFIL INVESTIČNÍHO FONDU
Název společnosti:
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (dále
jen “Fond“)
Sídlo:
Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
IČ:
05154537
Účetní období:
1. ledna 2023 – 31. prosince 2023
Zapisovaný základní kapitál činí 8,5 mil. CZK. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 85 kusů
zakladatelských kusových kmenových akcií na jméno bez jmenovité hodnoty. Zakladatelské akcie nejsou
veřejně obchodovatelné. V případě více vlastníků Zakladatelských akcií mají ostatní vlastníci předkupní
právo při převodu Zakladatelských akcií na třetí osobu, a to v souladu se stanovami Fondu.
Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 31. května 2016.
Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 9. června 2016. Fond byl vytvořen na dobu neurčitou.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním
kapitálem.
Fond může vytvářet podfondy. Fond měl k datu 31. prosince 2023 pět podfondů:
WOOD & Company Retail podfond (dále jen „Retail podfond“)
původní název platný do 24. června 2019: WOOD & Company Realitní podfond I.
Datum zápisu do seznamu investičních fondů vedeného ČNB: 10. června 2016
ISIN pro EUR třídu: CZ0008042124
ISIN pro CZK třídu: CZ0008045192
WOOD & Company Office podfond (dále jen „Office podfond“)
původní název platný do 24. června 2019: WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní
podfond
Datum zápisu do seznamu investičních fondů vedeného ČNB: 24. května 2017
ISIN pro EUR třídu: CZ0008042769
ISIN pro CZK třídu: CZ0008045200
WOOD & Company AUP Bratislava podfond (dále jen „AUP podfond“)
Datum zápisu do seznamu investičních fondů vedeného ČNB: 21. února 2020
ISIN pro EUR třídu: CZ0008044914
ISIN pro CZK třídu: CZ0008045523
6/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
WOOD & Company Blockchain+ podfond (dále jen „Blockchain podfond“)
Datum zápisu do seznamu investičních fondů vedeného ČNB: 20. září 2023
ISIN: CZ0008051042
WOOD & Company Logistics podfond (dále jen „Logistics podfond“)
Datum zápisu do seznamu investičních fondů vedeného ČNB: 26. října 2023
ISIN: CZ0008051414
Logistics podfond má prodloužené účetní období, první účetní závěrka a audit proběhne k 31. prosinci
2024.
Fond není řídícím ani podřízeným fondem.
AUDITORSKÁ SPOLEČNOST:
Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00
DEPOZITÁŘ:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ 140 92.
Funkci depozitáře banka vykonávala po celé účetní období.
OSOBA POVĚŘENÁ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU:
WOOD & Company investiční společnost, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 – Nové Město
a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle.
Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce ani nepověřil výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
obhospodařování podfondů Fondu, žádnou osobu.
Jediným akcionářem Fondu, držící zakladatelské akcie byl do 1. 12. 2019 WOOD & Company Group S.A.,
Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Lucemburské velkovévodství. Konečnými většinovými
akcionáři Společnosti k 31. 12. 2022 byli Jan Sýkora, Vladimír Jaroš a Ľubomír Šoltýs (vlastníci).
Povolení České národní banky k nabytí kvalifikované účasti bylo uděleno již dříve v rámci řízení o
osamosprávnění WOOD SICAV.
Administrátorem Fondu a jím vytvořených podfondů je společnost WOOD & Company investiční
společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 601 92 445
(dále jen “Společnost“).
K 31. prosinci 2023 majetek Fondu činil 145 mil. CZK (bez zohlednění majetku podfondů).
7,4 % majetku Fondu tvoří hotovost na běžném účtu vedeném u Citibank Europe plc, organizační složka.
7/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Fond nebyl v roce 2023 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to ani jménem jím
vytvořených podfondů.
Fond zaměstnává dva portfolio managery, deputy risk managera a risk managera. Dále má fond šest
zaměstnanců. Výkon ostatních činností je zajišťován dodavatelským způsobem Společností.
Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které mohou být
považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům nebo
vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků
a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení
kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil:
Mzdové náklady a náklady Fondu jakožto samosprávného fondu na odměny vedoucích osob a dalších
pracovníků majících vliv na rizikový profil Fondu a jeho podfondů činily v roce 2023 celkem 4,793 tis. Kč,
z toho 0 tis. Kč činila pohyblivá složka.
Fond ani jím vytvořené podfondy v roce 2023 nevynaložily výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a
ochrany životního prostředí.
Fond ani jím vytvořené podfondy nemají organizační složku v zahraničí.
Fond ani jím vytvořené podfondy nenabyly v roce 2023 žádné vlastní akcie (ani investiční, ani
zakladatelské).
Likvidní riziko je popsané v přílohách jednotlivých podfondů.
ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ:
Ve sledovaném období došlo ke 5 aktualizacím statutu Fondu – v lednu, v červnu, v říjnu, v listopadu a
v prosinci 2023.
V lednu 2023 došlo zejména k následujícím změnám:
·
Do statutu byl přidán kód LEI Fondu.
·
Došlo k aktualizaci údajů o funkcích vedoucích osob vykonávaných mimo Fond.
·
Fond zřídil výbor pro audit. Do statutu byly přidány související informace.
·
Byl drobně upraven slovní popis týkající se výkonnostní odměny.
·
Dále došlo k rozšíření popisu udržitelnosti dle evropského nařízení SFDR.
·
Nově se začalo měnové riziko CZK tříd všech podfondů Společnosti zajišťovat způsobem a v
případech, kdy to obhospodařovatel uzná za vhodné. Podle předchozího znění statutu bylo
měnové riziko CZK třídy všech podfondů zajištěno vždy.
·
U podfondu WOOD & COMPANY AUP BRATISLAVA PODFOND byl opraven chybný údaj
(písařská chyba) o doporučeném investičním horizontu. Ve statutu byl chybně uveden doporučený
investiční horizont v délce minimálně 5 let, přičemž správný údaj je minimálně 10 let.
·
Došlo k přidání historické výkonnosti u podfondu WOOD & COMPANY AUP BRATISLAVA
PODFOND. Konkrétně došlo k přidání informace o tom, že vzhledem ke krátké době existence
tohoto podfondu, nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by poskytly užitečný obraz o jeho
historické výkonnosti.
V červnu 2023 došlo zejména k následujícím změnám:
8/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
·
Došlo k aktualizaci (rozšíření) seznamu vedoucích osob Fondu a k související aktualizaci údajů
o funkcích vedoucích osob vykonávaných mimo Fond.
·
Došlo k aktualizaci seznamu vedoucích osob administrátora Fondu a k aktualizaci seznamu
investičních fondů odlišných od Fondu, u kterých administrátor provádí administraci.
·
Došlo k aktualizaci způsobu fungování investičních výborů, které jsou nově zřizovány
představenstvem Fondu, nikoliv valnou hromadou.
·
Došlo k přesunutí společných pravidel pro používání „repa“ do společné části statutu a zároveň
k jejich výmazu z jednotlivých příloh. Tato úprava byla pouze formální, samotná pravidla zůstávají
stejná.
·
Došlo k rozšíření popisu udržitelnosti dle evropského nařízení SFDR.
·
Měnové riziko EUR tříd všech podfondů Fondu se začalo zajišťovat způsobem a v případech, kdy to
obhospodařovatel uzná za vhodné. Podle předchozího znění statutu se měnové riziko EUR třídy
žádného z podfondů nezajišťovalo.
·
U AUP Bratislava podfondu došlo k prodloužení lhůty pro výplatu dividendy ze dvou na tři měsíce.
·
Došlo k aktualizaci historické výkonnosti u všech podfondů.
V říjnu 2023 došlo k přidání nového podfondu WOOD & Company Blockchain+.
V listopadu 2023 došlo zejména k následujícím změnám:
·
Došlo k přidání nového WOOD & Company Logistics podfondu.
·
Došlo k rozšíření popisu udržitelnosti dle evropského nařízení SFDR.
V prosinci 2023 došlo zejména k následujícím změnám:
·
Došlo ke změnám ve vymezení odměny za výkon funkce administrátora podfondů Fondu.
·
Došlo ke změnám ve způsobu oceňování úvěrů poskytnutých z majetku podfondů
WOOD & Company Retail podfond, WOOD & Company Office podfond a WOOD & Company AUP
Bratislava podfond nemovitostním společnostem a souvisejících položek podle statutu Fondu.
UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:
Dne 3. 8. 2023 byla zaregistrována společnost Tower Holding sp. z o.o. se základním kapitálem 5 000 PLN.
100% vlastníkem společnosti je WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s., jednající jménem a na účet WOOD & Company Office podfondu. Společnost byla založena za účelem
akvizice kancelářské budovy Concept Tower v Grzybowské ulici v centru Varšavy. Dne 20. 2. 2024 došlo k
vypořádání transakce a společnost Tower Holding se stala vlastníkem budovy a souvisejících pozemků.
Budova je plně pronajatá 25 nájemcům. Akvizice je v souladu se strategií podfondu.
Dne 5.2.2024 byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného ČNB nový podfond WOOD & Company
Renewables podfond, který je zaměřený na investice do obnovitelných zdrojů energie.
Dne 23.4.2024 byl
zapsán do seznamu investičních fondů vedeného ČNB nový podfond WOOD & Company CEE Logistics
Development podfond.
9/274
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝM
PRO OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2023 DO 31. PROSINCE 2023
Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 odst. Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), činnost Fondu řídí jeho představenstvo.
Administrátorem Fondu a jím vytvořených podfondů je společnost WOOD & Company investiční
společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 601 92
445.
PŘEDSTAVENSTVO OD 1. LEDNA 2023 DO 31. PROSINCE 2023
Marek Herold
Předseda představenstva od 12. prosince 2018
Marek nastoupil do WOOD & Co. v roce 2013 jako investiční ředitel. Marek se
podílel na akvizičních procesech většiny aktiv do realitních fondů v Praze a
Bratislavě. V současné době je předsedou představenstva Fondu a také členem
dozorčí rady WOOD & Company Financial services, a.s.
V roce 1999 se stal jedním ze zakladatelů společnosti Genesis Capital - private
equity fondu zaměřeného na Českou republiku a Slovensko. V roce 2005 nastoupil
do nově zřízené private equity pobočky PPF (největší české soukromé finanční
skupiny), kde pracoval na středně velkých až velkých ob chodech v regionu střední
a východní Evropy. Jako investiční ředitel byl zodpovědný za řadu projektů v
České republice, na Ukrajině a v Rumunsku. V roce 2011 nastoupil do společnosti
Perun Capital, private equity fondu se sídlem ve Vídni. V Perunu pracoval na řadě
„tournaround“ projektů v Maďarsku, na Ukrajině a v Bulharsku. Marek má titul BSc
a MSc z University of Bedfordshire.
Ing. Jiří Hrbáček
Místopředseda představenstva od 12. prosince 2018
Jiří má více jak 25 let zkušeností s investičním a finančním řízením a
strategickým poradenstvím v oblasti komerčních realit, korporátních financí a
private equity.
V rámci realitních fondů WOOD & Company se Jiří stará o strategické řízení,
přípravu a implementaci dlouhodobých investičních strategií, vyhledávání nových
příležitostí a rozvoj stávajících aktiv v portfoliu fondů WOOD & Company.
Před nástupem do WOOD & Co. působil čtyři roky jako člen představenstva a
finanční ředitel developerské skupiny HB Reavis, která patří k předním
komerčním developerům v Evropě. Ve svých pozicích ředitele corporate finance
ABN AMRO Bank ČR a České spořitelny se Jiří podílel na řadě úspěšných fúzí a
akvizic a transakcí na kapitálových trzích. Pracoval taktéž jako člen
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
K 29.6.2023 došlo ke změnám v představenstvu společnosti, dalšími členy představenstva byli zvoleni Ing.
Miroslav Nosál CFA a PhDr. Martin Peška.
představenstva ŽB-Trust, investiční společnosti Živnostenské banky. Dále Jiří
působil jako člen představenstva a dozorčí rady několika korporací.
Ing. Petr Beneš, MBA
Člen představenstva od 12. prosince 2018
Petr se pohybuje v odvětví financí a investičního managementu již více než 20
let. Ve WOOD & Company má Petr na starosti zejména řízení vztahu s klienty a
obchodními partnery, distribuci investičních produktů a spolupodílí se také na
přípravě marketingových strategií.
Před nástupem do WOOD & Co. působil sedm let jako generální ředitel
penzijních fondů ČSOB a tři roky zastával pozici obchodního ředitele ČSOB
Pojišťovny. Petr vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a má
MBA titul z Durham University ve Velké Británií.
Ing. Miroslav Nosál, CFA
Člen představenstva od 29. června 2023
Miroslav Nosál pracuje ve skupině WOOD & Company od roku 2022 a zastává
funkci předsedy představenstva a generálního ředitele investiční společnosti.
Předtím pracoval na manažerských pozicích v oblasti bankovnictví, financí a
v energetice. Má dlouholeté zkušenosti z investičního a komerčního bankovnictví,
portfolio managementu a private equity ve střední Evropě a v Londýně. Je
držitelem prestižního titulu CFA.
PhDr. Martin Peška
Člen představenstva od 29. června 2023
Martin působil ve WOOD & Company v týmu investičního bankovnictví již v letech
2007 – 2008. Následně strávil roky 2009 – 2016 v manažerských pozicích
v bankách se specializací na exportní a projektové financování. Od počátku roku
2017 je Martin opět v barvách WOOD & Co., kdy se v jím vedeném týmu
koncentrují venture investice/investice do startupů (vč. investic do
blockchainových technologií, umělé inteligence, health-tech apod.) a investice do
obnovitelných zdrojů energií (bioplynové stanice, FVE). Pro vybrané projekty
skupiny WOOD & Co. pak Martin zastřešuje emise investičních nástrojů
umožňujících koinvestice ze strany klientů WOOD & Co.
Výroční finanční zpráva 2023
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
DOZORČÍ RADA FONDU OD 1. LEDNA 2023 DO 31. PROSINCE 2023
Peter Turner, MBA
Předseda dozorčí rady od 12. prosince 2018
Peter působí ve skupině WOOD & Company již od roku 2006, s mnohaletými
zkušenostmi v oblasti investičního bankovnictví, včetně řízení nákupních i
prodejních procesů, posuzování, strukturování a vytváření investičních příležitostí,
emise dluhopisů, dojednání bankovního financování apod. Podílel se na řadě
významných transakcích v nejrůznějších odvětvích, v odvětví komerčních
nemovitostí pak působí od roku 2010.
Peter vede akvizice a divestice všech českých aktiv v rámci realitních podfondů
WOOD & Company, dále má na starosti vyhledávání a posuzování nových
příležitostí a rozvoj stávajících aktiv – zejména jako jednatel pražského
nákupního a kancelářského centra HARFA.
M
gr.
Radovan Sukup
Místopředseda dozorčí rady od 12. prosince 2018
Radovan je členem slovenského realitního týmu WOOD & Co. Mezi jeho hlavní
úkoly patří správa dvou bratislavských aktiv, Lakeside Park a Westend Tower.
Radovan koordinuje procesy due diligence a zabývá se oceňováním a
posuzováním nových akvizičních příležitostí.
Radovan má více než devět let zkušeností ve finančním sektoru. Před svým
nástupem do WOOD & Co. pracoval v oddělení auditu společnosti
PricewaterhouseCoopers. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti fúzí a
akvizic v různých odvětvích, jako jsou energetika, veřejné služby, silniční a
železniční infrastruktura, zdravotnictví a nemovitosti. Mimo jiné je členem
investičního týmu CTI Group a ředitelem a členem představenstva několika
portfoliových společností v rámci skupiny WOOD & Co.
M
gr.
Martin Šmigura
Člen dozorčí rady od 12. prosince 2018
Martin působí ve WOOD & Company jako investiční ředitel pro skupinu realitních
aktivit na Slovensku. Mezi jeho úkoly patří strategické řízení portfolia, vedení
bratislavského realitního týmu a koordinace rozvoje slovenských portfoliových
aktiv spadajících do fondů WOOD & Co.
Martin má více než 15 let zkušeností v oblasti poradenství pro kupující i
prodávající strany, investičního bankovnictví a private equity. V průběhu let
pracoval na řadě transakcích na slovenském i českém trhu ve více odvětvích,